ŠEBESTA, P. Vodou rozpustná slévárenská pojiva vytvrzovaná dehydratací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Cupák, Petr

Práce plně splňuje požadavky a cíle zadání. Je napsána přehledně, logicky a srozumitelně. Má přehlednou grafickou úpravu. Student v bakalářské práci obsáhle zmapoval metody výroby jader metodami, při nichž se používá vytvrzování jádrové směsi dehydratací. Zmínil jak metody vyvinuté (a zčásti zavedené do výrobní praxe v zahraničí) tak i výsledky získané při dosud probíhajícím vývoji na VUT ÚST odboru slévárenské technologie. V práci hodnotí technologické i ekologické dopady použití různých pojivových systémů, cituje z poměrně velkého výběru zdrojů tuzemských i zahraničních zdrojů. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rusín, Karel

Velice kvalitně zpracovaná práce,student pochopil význam těchto nových technologií především i z požadavků na současnou ekologii slévárenské výroby. Významná je rozsáhlá k problematice uvedená literatura.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63236