ŠMÍD, M. Stanovení zkrácených cyklických deformačních křivek superslitiny Inconel 738LC při zvýšených teplotách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Petrenec, Martin

Student dosáhl vynikajících výsledku publikovatelných v literatuře (viz. seznam vlastní literatury) a využitelných v praxi. Díky vlastnímu, samostatnému, logickému a originálnímu přístupu, a také výborné znalosti anglického jazyka, zvládnul danou problematiku dokonce i nad rámec zadaných cílů. Předpokládám u studenta pokračování jeho vzdělání v doktorském studiu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Otázky

Posudek oponenta

Obrtlík, Karel

Předložená diplomová práce plně vyhovuje jak svým obsahem, tak rozsahem a provedením požadavkům kladeným na tento typ prací. Proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 13712