HROMEK, J. Analýza soudobých podmínek úvěrování fyzických osob obchodními bankami a nebankovními subjekty v ČR [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Rejnuš, Oldřich

Cíle práce jsou vymezeny, metodologie je vypracována, její úroveň hodnotím jako vyhovující. Práce má logické uspořádání, způsob řešení považuji za vhodný, mám však za to, že měly být vzaty v úvahu ještě další kritéria. Cíle práce považuji za splněné, kladně hodnotím především analytickou část zpracovanou v rámci plnění prvního parciálního cíle. Otázky k obhajobě: 1/ Proč jste vedle ukazatele RPSN zvolil za další ukazatel "roční úrokovou míru"? 2/ Jaká další kritéria by bylo možné použít?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Henešová, Šárka

Cílem práce bylo provést analýzu spotřebitelských úvěrů. Autor došel ve svém šetření k závěrům, které jsou časově omezené a vzhledem k úzkému zkoumanému vzorku subjektů částečně neobjektivní. Student vybral bankovní i nebankovní instituce, které nabízejí spotřebitelské úvěry a pro zvýšení důvěryhodnosti výsledků se zaměřil pouze na úvěry ve výši 100 000,-- Kč s dobou splatnosti 5 let. Své šetření zhodnotil a došel k relativně správným závěrům. Praktické využití je (jak jsem již zmínila) časově omezené a záleží na výběru institucí, jejichž nabídku budeme vyhodnocovat. Vzhledem k vysoké zadluženosti domácností a jejich rostoucím až existenčním problémům, práce jistě přispěje k šíření finanční gramotnosti případných čtenářů. Struktura práce má logické návaznosti, autor používá odborný jazyk a také formální stránka textu je v pořádku. Rovněž pracoval s dostatečným množstvím vhodně zvolené literatury a dalšími informačními zdroji.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63197