ŠTURM, V. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Přes složité a komplikované hledání vlastního konceptu dospěl autor k přiměřenému zjednodušení prostorového uspořádání s jedním dominantním motivem nároží do veřejného prostoru ulic Vídeňská a Táborského. Uspořádání stavebního programu a diferenciace volby funkcí je zvoleno bez zásadních kolizí.Časová tíseň způsobená vlastní nerozhodností na začátku práce nedovolila již dostatečně prokázat případné výhody racionálního prostorového uspořádání i nápaditější architektonický výraz. Otázky a náměty k obhajobě: Vysvětlit fungování obytných místností v proskleném nároží, jejich rozdílnost od běžných pokojů ve standardním traktu, případně uvézt možné výhody či nevýhody.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Nerozhodnost v hledání konceptu,následná časová tíseň, malá kreativita
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Látalová, Lucie

Celkový dojem objektu působí poněkud rozpačitě. Stavba nenaplnila hlavní architektonickou myšlenku zvýrazněného nároží spolupůsobícího s okolím ba naopak se ho straní a uzavírá se před ním. Dispozice mnohých částí působí kolizně a dlouhé komunikace poněkud stísněně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení D - Stavba formálně zvýrazňuje nároží a vytváří tak dominantu místa, ale nic mu nepřináší - Parter se uzavírá k hlavní ulici
Architektonické řešení D - Dle průvodní zprávy je architektonickým záměrem zvýraznění nároží, přesto však objekt ve vizualizacích působí poněkud rozpačitě
Provozní řešení E - Vstup na studentské koleje působí jako vedlejší technický vstup nikoli jako hlavní - Kolárna z hlavní vstupní haly je problematická z hlediska provozu - hygienické zařízení není přímo přístupné z hlavní haly a neřeší wc immobilních - Předimenzovaná kuchyně nevhodně orientována na fasádu do hlavní ulice, krkolomě řešená komunikace sloužící k zásobování kuchyně, nevětrané kanceláře vedení mensy. - Dominující nároží bez zjevného opodstatnění. Dalo by se očekávat, že v takovém prostoru se bude odehrávat něco vyjímečného (např. společenský prostor), to se však nekoná. Místo toho jsou zde prapodivně řešené byty bez interakce s okolím. - Ubytovací buňky pro invalidy (č. 265-270) mají zcela nepochopitelně řešen komunikační prostor chodeb. - Restaurace v 7. NP nevyhovuje hygienickým předpisům. Zásobování a odnos odpadků není možno po hlavním schodišti a následně pak přes vstupní halu.
Technicko konstrukční řešení C - Zvolené konstrukční řešení vyhovuje potřebám objektu - Chybí detail
Formální úroveň C - Předložená dokumentace byla zmenšenými kopiemi A1 povinných formátů - Chybí detail konstrukčního systému
Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 39655