HARMAN, J. Automatické ovládání ventilační klapky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Frýza, Tomáš

Cílem práce bylo vytvořit zařízení pro automatické ovládání klapek ve ventilačním systému. Aktivita studenta byla velmi vysoká, což nepochybně souvisí se skutečností, že zadání práce měl student vlastní. Konzultace byly tak jen informační a nepříliš časté. V textu je podrobně rozebrán jak komunikační rozhraní, tak i softwarové a hardwarové řešení celého systému. Zařízení je plně funkční o čemž svědčí výsledky testování v závěru práce. Rovněž způsob zpracování hardwarové části jednoznačně dokazuje značnou zkušenost studenta s návrhem a s realizací technických zařízení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Šebesta, Jiří

Bakalářská práce studenta je zaměřena na systém elektronického ovládání klapky pro odsávací systém v dřevozpracujícím průmyslu, kde navrhované řešení může přinést velké úspory energie. Diplomant navrhl zapojení regulátoru klapky s procesorem Freescale, kde akční člen ovládající klapku je stejnosměrný motor. Ovládání systémů je možné buď digitálním signálem, manuálně nebo pomocí rozhraní RS485 a protokolu Modbus s monitoringem stavu pro centrální řízení technologického procesu. Systém rovněž obsahuje čidla koncových spínačů klapky. Na první pohled se jedná o poměrně jednoduché zařízení, avšak průmyslové nasazení vyžaduje velmi precizní všech obvodů - odrušení externích vstupů, ochran, monitoringu napájení a především vysoce spolehlivý firmware mikrokontroléru, čehož důkazem je poměrně rozsáhlá kapitola v textové části práce. Součástí práce je i aplikace pro PC umožňující dálkové nastavování a ovládání klapky, včetně diagnostiky a možnosti připojení více řadičů klapky do sdílené sběrnice. Textová část práce je vyvážená, logicky členěná bez výraznějších terminologických chyb, kazí ji jen občasné gramatické chyby (např. v hned úvodu - stroje nebyli).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 48/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 22112