LOKAJ, J. Termoelektrický generátor malého výkonu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Brázdil, Marian

Zadání bakalářské práce bylo poměrně rozsáhlé. Cílem práce mělo být zpracování teoretické rešerše k danému tématu, praktická experimentální realizace a měření provozních parametrů navrženého mikrogenerátoru. Praktická část práce vyžadovala častější konzultace a práci v laboratořích. Student Jakub Lokaj postupoval při řešení bakalářské práce samostatně a systematicky. Využíval konzultací, čerpal z dostupných zdrojů informací a aktivně se zapojoval do řešení daného problému. Kladně hodnotím zejména snahu optimalizovat výslednou podobu mikrogenerátoru z hlediska tlakových ztrát a snahu dosáhnout vyššího výkonu zařízení. Způsob řešení práce považuji za adekvátní zvoleným cílům, práci za velmi zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pospíšil, Jiří

Student v požadovaném rozsahu zpracoval zadané téma. Prokázal dobrou orientaci v problematice a prokázal schopnost samostatného řešení problému. Práce je sepsána přehledně na vysoké grafické úrovni. Práce je nadstandartní v realizační oblasti, kdy navržený termoelektrický generátor byl fyzicky vyroben a úspěšně odzkoušen.

Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63174