JANČOK, L. Kogenerační zdroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Jan

DP zpracovaná v AJ má výbornou úroveň včetně ekonomického hodnocení projektu a vlastních závěrů. V průběhu vypracování prokázal diplomant, že dokáže tvořivě uplatňovat poznatky získané při studiu na Energetickém ústavu FSI. Má všechny předpoklady k tomu , aby po získání přiměřené praxe byl kvalitním projektovým manažerem. Posluchač splnil zadání diplomové práce, proto doporučuji jeho práci k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Pospíšil, Jiří

V rámci předložené diplomové práce byla zpracována studie kogeneračního zdroje o výkonu 1 MW pro energetické zásobování mikroregionu v ostrovním režimu. V úvodní popisné části práce jsou stručně představeny možné kogenerační technologie, popsána strana spotřeby energie v řešeném mikroregionu. Následující tvůrčí část práce se věnuje návrhu konkrétní kogenerační technologie založené na R-C oběhu s kotlem na odpadní biomasu. Zde se nachází hlavní tíže práce v kapitolách věnovaných návrhu parametrů oběhu a optimalizačním posouzením. Technická studie je doplněna ukázkou použité multikriteriální analýzy, vycházející pravděpodobně ze zvyklostí zadavatele diplomové práce. Významně stručnější podobu má část věnovaná ekonomickému hodnocení navrženého kogeneračního zdroje, což je způsobeno omezeným množstvím dostupných ekonomických podkladů. Jako vysoce přínosné považuji sepsání práce v anglickém jazyce, což prezentuje značnou přidanou hodnotu práce. Toto pozitivum je ale částečně kompenzováno nadměrnou formální volností související s odklonem od oficiálních požadavků na závěrečné práce v oblasti pravidel pro tisk práce, řazení doplňkových přehledů se soupisem symbolů a zkratek. Výše uvedené připomínky nijak neovlivňují odbornou úroveň předložené technické studie. Předložená diplomová práce splňuje zadání a všechny požadavky na ni kladené. Student prokázal dobrou orientaci v řešené problematice, samostatný a kreativní přístup řešení zadaného problému. Doporučuji proto diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63134