ROSYPAL, Š. Kartáčová parní turbina [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Jan

DP řeší provoz parní turbiny v biomasové kotelně, kam byla instalována specifická kartáčová turbina. V DP bylo provedeno vyhodnocení měření na turbině a pro srovnání uveden zjednodušený výpočet klasické turbiny. V závěru je provedeno srovnání s TR320. Při řešení měl dostatečné množství podkladů z firmy, která DP zadala. Posluchač splnil zadání diplomové práce, proto doporučuji jeho práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Moskalík, Jiří

Autor se v diplomové práci zabývá výrobou elektrické energie z biomasy klasickou cestou přes R-C cyklus. Konkrétně se zaměřuje na volbu vhodné parní turbíny do spalovny biomasy ve firmě Dřevopar. V první části autor provedl stručnou rešerši technických řešení malých kotelen spalujících biomasu. Ve druhé části práce popisuje stávající technologii výroby páry z biomasy ve firmě Dřevopar. Tyto části jsou zpracovany přehledně, ale dosti stroze, což je ale celkem pochopitelné s ohledem na šíři tématu a na zaměření autora na návrh turbín. V závěrečné části se autor dostává k hlavnímu tématu práce - měření provozu kartáčové parní turbíny a její porovnání s návrhem klasické malé lopatkové parní turbiny. Pozitivně hodnotím, že součástí práce bylo i měření na realizované kartáčové turbíně. Po formální stránce bych vytknul chybějící překlady popisů u některých převzatých obrázků. Práci jako celek hodnotím kladně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 63133