KUBIŠ, Z. Protitlaková parní turbina [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Jan

DP řeší jednotělesovou parní turbinu o výkonu 60MW pro teplárnu. V úvodu bylo navrženo bilanční tepelné schéma s teplofikačními ohříváky. Následuje detailní termodynamický výpočet stupňové části s 18. stupni a základní pevnostní a tuhostní dimenzování dílů. Součástí práce jsou bilanční schémata pro nenávrhové stavy ohřátí topné vody. DP dokresluje podélný řez turbinou ze kterého je jasně patrná celková konstrukční koncepce turbiny. Diplomant postupoval metodicky správně podle podkladů zadavatele DOOSAN-ŠKODA a pracoval samostatně. DP splnila zadání v celém rozsahu a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ondřej, Štěpánek

Navrhovaná známka

Štěpánek, Ondřej

Byla navrhnuta jednotělesová 60 MW parní turbína s výstupem do dvoustupňové teplofikace. Průběh expanze parní turbínou byl spočten bezchybně. Celá průtočná část byla zkontrolována pevnostně. V příloze je vložen návrhový podélný řez turbíny, který koresponduje s výpočtem a zvolenou koncepcí. Postup návrhu je velice pečlivě a bezchybně popsán a jsou splněny všechny vytyčené cíle v plném rozsahu. Hodnoty dosažené ve výpočtu odpovídají reálným výsledkům dosahovaných při výpočtech v praxi. Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63131