MAŠEK, M. Kondenzační parní turbina 25 MW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiedler, Jan

DP řeší kondenzační parní turbinu o výkonu 25MW s odběry páry pro papírenský průmysl. V úvodu bylo navrženo bilanční tepelné schéma. Následuje detailní termodynamický výpočet stupňové části se 14 stupni a základní pevnostní a tuhostní dimenzování dílů. Součástí práce jsou bilanční schémata pro nenávrhové stavy 80 a 105%. DP dokresluje podélný řez turbinou ze kterého je jasně patrná celková konstrukční koncepce turbiny. Diplomant postupoval metodicky správně podle podkladů zadavatele DOOSAN-ŠKODA a pracoval samostatně. DP splnila zadání v celém rozsahu a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Norbert, Weber

Navrhovaná známka

Norbert, Weber

Diplomová práce splňuje zadání: byl proveden tepelný výpočet cyklu ve jmenovitém stavu, detailní návrh průtočné části, základní pevnostní výpočty a dopočet zadaných nenávrhových stavů. Dále byl zhotoven podélný řez turbíny. Při vypracování student odpovídajícím způsobem využíval znalostí ze studia, odborné literatury a konzultací ve společnosti Doosan Škoda Power. V několika partiích působí práce poněkud stručně a zasloužila by si více rozvést, ale v celkovém zhodnocení to nijak nesnižuje její vysokou úroveň.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63129