VALENTOVÁ, R. Analýza vybraných aktivních látek v různých druzích výrobků z rýže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Márová, Ivana

Studentka přistupovala k řešení všech dílčích úkolů diplomové práce samostatně, iniciativně a se zájmem. V rámci experimentálně rozsáhlé práce zvládla řadu metod od náročných extrakčních technik přes spektrofotometrii až po chromatografické metody typu HPLC/RI a HPLC/UV-VIS a senzorickou analýzu. Celkově studentka prokázala schopnost samostatného řešení experimentálních problémů včetně hodnocení výsledků a interpretace dat. Projevovala rovněž potřebnou laboratorní zručnost, flexibilitu a též vysokou míru ochoty spolupracovat v týmu. Výsledky získané v průběhu řešení diplomové práce představují zajímavou sestavu dat charakterizujících aktivní látky v rýži a souvislost kvality rýže se senzorickým hodnocením. Výsledky byly nebo jsou přijaty k prezentaci jako součást několika sdělení na mezinárodních i národních konferencích. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem hodnotím celkovou aktivitu diplomantky stupněm výborně (A) a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Melounová, Jitka

K práci nemám připomínky. Otázky: 1. Která rýže se označuje jako stolní rýže a které druhy k ní patří? str. 23 2. Dováží se geneticky modifikovaná ryže do České republiky? 3. Kterou z analyzovaných druhů rýže považujete za nejlepší jak z hlediska obsahu fenolických látek, tak z hlediska obsahu sacharidů?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 33049