MATOUŠKOVÁ, P. Produkce a charakterizace extracelulárních hydroláz z vybraných druhů plísní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Márová, Ivana

Studentka přistupovala k řešení všech dílčích úkolů diplomové práce naprosto samostatně, iniciativně a projevovala výrazný tvůrčí přístup. V rámci experimentálně rozsáhlé a velmi náročné práce zvládla řadu metod od kultivačních technik a práce s mikroorganismy přes extrakce, enzymové metody a spektrofotometrii až po separační metody používané při purifikaci a chrakterizaci proteinů (chromatografie, elektroforéza). Celkově studentka prokázala mimořádnou schopnost samostatného řešení experimentálních problémů, zájem o řešenou problematiku, schopnost hodnocení výsledků a interpretace i diskuse dat. Projevovala rovněž značnou laboratorní zručnost, flexibilitu a schopnost organizace práce v laboratoří. Výsledky získané v průběhu řešení diplomové práce představují cennou experimentální základnu pro navazující práce. Výsledky byly nebo jsou přijaty k prezentaci jako součást několika sdělení na mezinárodních i národních konferencích i v odborném tisku. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem hodnotím celkovou aktivitu diplomantky stupněm výborně (A) a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Čarnecká, Martina

Predložená diplomová práca bakalárky Petry Matouškové sa zaoberá produkciou a charakterizáciou extracelulárnych hydroláz z vybraných druhov plesní. Práca je spracovaná na 100 stranách s tradičným členením na teoretickú časť, ciele práce, experimentálnu a výsledkovú časť so závermi a doplnená použitou literatúrou a obrázkovou prílohou. V teoretickej časti práce autorka podáva základný prehľad o riešenej problematike. Rozsah i spracovanie tejto kapitoly svedčí o značnom prehľade autorky v študovanej oblasti. Ďalšie časti práce sú venované metodike a prezentácii nameraných výsledkov. Z práce vyplýva, že diplomantka musela zvládnuť radu teoreticky i časovo značne náročných techník, a tak preukázať svoju samostatnosť, zručnosť a schopnosť organizácie práce v laboratóriu. Výsledky sú kvalitne spracované, prehľadne usporiadané v tabuľkách a patrične okomentované. K vysokej kvalite práce prispieva taktiež aktuálnosť riešenej problematiky. K predloženej práci mám nasledujúce pripomienky: 1. Hlavným cieľom práce bolo poskytnúť informácie o potenciálnom použití vybraných mikroorganizmov pre produkciu enzýmov – pre kompletné vyhodnotenie a vzájomné porovnanie jednotlivých druhov mikroorganizmov by som uvítala aspoň stručný komentár o ich rastových charakteristikách. 2. Z podania práce cítiť potrebu riešenia a význam danej problematiky – osobne mi chýba konečné zhodnotenie prínosu práce a teda porovnanie dosiahnutých výsledkov s údajmi uvádzanými v literatúre. Preto prosím autorku o stručné vyjadrenie v rámci diskusie pri obhajobe diplomovej práce. Záverom možno konštatovať, že práca je spracovaná veľmi kvalitne a celkovo zanecháva kladný dojem. Vo všetkých smeroch boli splnené požiadavky uvedené v zadaní.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 33050