DVOŘÁK, M. Realitní a související judikatura [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Telec, Ivo

Celkově lze diplomvou práci hodnoti známkou výborně. Student nechť se při obhajoibě zaměření na otázku event. rozhodčího řízení ve věcech realitních.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Cíle a zadání bylo zásadně splněno.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem B Teoretická část je pojata zásadně správně a je patrno, že student se v problematicy výborně orietnuje.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A K analytické části nemám připomínek.
Odborná úroveň diplomové práce B Odborná úroveň práce je celkově vlemi dobrá, vhodné by bylo provést ještě hlubší a širší zobecnění některých zásadních otázek včetně obecného posouzení významu judikatury a v jejím rámci významu judikatury realitní.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Práce je bezprostředně využitlná pro realitní praxi s právními přesahy.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B Citace a práce s litrearou jsou zásadně v pořádku, odpovídají ČSN.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Nemám připomínek.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Valdhans,, Jiří

Viz komentáře u jednotlivých bodů hodnocení práce výše. Na práci oceňuji snahu o komplexnost a abnormální práci autora s judikaturou. Jistou výtku lze vznést k formě citací využité odborné literatury – neúplná citace č. 45 vypadá spíše na formální nedostatek, neboť jinde autor používá citace plné, avšak mám pocit, že nikoliv všechny práce, na něž je poukazováno v závěrečném souhrnném seznamu literatury jsou citovány v textu práce. Řešení viz dále.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Záběr práce je abnormální, tak komplexní rozbor judikatury v oblasti realitní praxe je abnormální.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C Cíl je sice formulován, ovšem již samotná formulace do značné míry předestírá metody práce, tj. analýzu. Pracím tohoto typu většinou napomáhá, pokud vedle obecně formulovaného cíle mají formulovanou také hypotézu práce. Ta v tomto případě absentuje a práci to odsuzuje k větší míře popisnosti.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Tento bod zahrnuje poměrně hodně kritérií, na něž u této práce nelze odpovědět najednou. Práce je bezesporu, alespoň hodnoceno z mého pohledu originální, minimálně v tom, v jak velké míře pracuje s judikaturou a zároveň porovnává prvoinstanční rozhodnutí s rozhodnutími vyšších stupňů. Podklady a vstupní data (judikáty) jsou zpracovány na vysoké úrovni. Rozsah práce se však odráží, jak bylo již naznačeno, ve vyšší míře popisnosti.
Obtížnost a správnost řešení B
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň B Občasné překlepy a vady v interpunkci, občasné použití „lidovějších“ či „vypravěčských“ pojmů, které u práce tohoto typu by spíše nemusely být využívány.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37089