ROLENCOVÁ, T. Nemovitosti jako předmět dědického práva v řízení o dědictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Telec, Ivo

Diplomová práce je dobrá, avšak lepší hodnocení by vyžadovalo širší zobecnění problematiky a její uvedení do širšího kontextu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání B Zadání bylo v zásadě splněno.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C Teoretická část je ve vztahu k části anayltické nevyvážená, chybí širší zobecnění problematiky, místy ja práce nadměrně popisná.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Analytické část vyhovuje zadání i celkovému pojetí práce. Očividně se jedná o část, jíž diplomantka věnovala podstatnější pozornost, vporovnání s částí obecnou, viz výše.
Odborná úroveň diplomové práce B Odbronou úroveň práce nelze hodnotit lépe, a to se zřetelem na připomínky k obecné části.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Praktický přínos práce se opírá zejména o její analytickou část a je využitelný.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 B V zásadě bez připomínek, výběr použité literatury by mohl být širší a obsahovat další tituly týkající se dědického řízení aj.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Bez připomínek.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Mercl, Jan

Studentka splnila zadání diplomové práce a v dostatečném rozsahu řešila dané úkoly. Jsou zde popsány modelové situace, které se týkají vypořádání nemovitostí v dědickém právu u rodinného domu a u vypořádání podílového spoluvlastnictví u družstevního bytu. Dále je zde rozebrána problematika vyžadování znaleckých posudků u dědického řízení. Jsou zde však některé drobné chyby, což vypovídá o malých zkušenostech studenta v oblasti práva a oceňování. Předložená práce je dobře zpracována a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C Práce je zpracována v souladu se zadáním, mohla však být rozsáhlejší a obsahovat komplexní shrnutí problému.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A Studentka přistupovala k práci svědomitě, k práci byl oceněn rodinný dům v rámci dědického řízení a popsáno následné vypořádání dědiců, dále zde byla popsána modelová situace u vypořádání družstevního bytu. Byla zde vytvořena analýza růstu cen bytu a nebytového prostoru v hlavním městě Praze.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A Úroveň zpracování podkladů a vstupních dat je velmi dobrá a přehledná.
Obtížnost a správnost řešení C V práci by měli být rozepsány výpočty, aby byla lépe kontrolovatelná, chybí zde odůvodnění, proč bylo použito ocenění nákladovým způsobem, ale po praktické stránce je výpočet proveden správně. Dále zde mohlo být popsáno více případů, které v oblasti dědického práva mohou nastat.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Na současné úrovni zpracování, lze shledávat přínos této práce spíše na teoretické úrovni.
Odborná jazyková úroveň A Odborná jazyková úroveň je zpracována velmi dobře.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Grafická úroveň práce je přehledná a na dobré úrovni.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37086