KUPKA, V. Biodegradabilní polyurethany na bázi polyethylenglykolu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Vojtová, Lucy

Předložená práce je napsána anglicky na velmi dobré jazykové úrovni. Poskytuje velice široký přehled o současném stavu techniky zakládající se na 80-ti citacích. Bohužel, tyto poznatky nebyly zcela využity při navrhování metodiky pro přípravu funkčních biodegradabilních polyurethanů pro medicínské účely, proto zabrala tato část studentu Bc. Kupkovi velmi mnoho času. Z tohoto důvodu připravil student pouze omezené množství vzorků, které mohly být použity pro další měření a srovnávání. Navíc byla určitá část z nich připravena na základě špatných výpočtů a nemohly být proto do vyhodnocení zařazeny. Je proto nutné přistupovat obezřetně k výsledkům a závěrům zakládajícím se většinou na porovnání 2 až 3 vzorků. Diskuze je převážně jen informativní porovnávající výsledky nikoliv však vysvětlující proč to tak je popř. navrhující nějaké lepší řešení. Na druhou stranu, téma a rozsah diplomové práce patří mezi obtížnější, zahrnující jak vývoj metodiky, navržení aparatury, přípravu nových vzorků, jejich charakterizace a vyhodnocení. Nicméně, i přes počáteční laxní přístup studenta, byla navržena nová technologie přípravy funkčních polyuretanových flexibilních vzorků obsahujících PEG a PCL. Vzorky byly měřeny jak z hediska mechanických tak i fyzikálních a chemických vlastností. Rozsah těchto měření a jejich vyhodnocení potvrzuje pracovitost studenta a schopnost samostatné strukturované práce. Na základě uvedených skutečností hodnotím práci známkou velmi dobře a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury B
Splnění požadavků zadání B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Žídek, Jan

Práce pojednává o syntéze biodegradabilních materiálů na bázi polyurethanů a jejich následné analýze. Práce má přiměřený rozsah a je srozumitelná. Nicméně jí lze vytknout některé nedostatky. První se týká nekonzistence literární rešerše a praktické části. Literární rešerše je příliš všeobecná a měla bý být více zaměřena na zkoumanou problematiku. Navíc v literární rešerši byly některé obrázky zkopírovány z literárních zdrojů. Co se týče zpracování výsledků, student uvádí, že zpracovával 39 vzorků. Nicméně v samotné práci uvádí pouze výběr. Bylo by vhodné alespoň v přiloze uvést seznam všech vzorků. Pokud tyto vzorky byly součástí nějaké vývojové linie (to znamená, že následující vzorek byl vylepšením toho předchozího) bylo by vhondé uvést i schéma. Vzorky nemají jednoznačné identifikátory. Například v tabulce 3 jsou očíslovány čísly v dalších částech se používá označení PEG-400-1.2. Navíc index 1.2 znamená "isocyanate ratio", ale tento termín tam není dostatečně vysvětlený. U botnání nebylo dosařeno botnací rovnováhy. Z jakého důvodu byl experiment přerušen po 180 minutách? Dále v kapitole kinetika je pouze graf konverze vs. čas. V kapitole kinetika polymerace bych očekával, že bude analyzován mechanismus, rychlostní konstanta a případně aktivační energie. Z formálních nedostatků bych uvedl tyto V seznamu citací není přípustné zkracovat seznam autorů ( např. Tuominen et al). Toto je přípustné v odkazu z textu, ale v seznamu citací by se měli napsat všichni autoři. V literární rešerši je navíc nutné zvolit jednotný formát. Student u některých citací používá iniciály u některých celá křesní jména, u některých jsou křesní jména před příjmením u jiných naopak. Toto velmi ztěžuje následné dohledání článku v literatuře. Dále napříkald u všech obrázků jsou nadpisy Fig.Fig místo Fig. Na toto by se pečlivým čtením dalo přijít.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem C
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 33055