CHOVANEC, J. Řídící systém kalící hlubinné pece [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Mikšánek, Vojtěch

Následující hodnocení bakalářské práce pana Chovance je založeno na vyjádření konzultanta práce - Ing. Ladislava Barocha z firmy ATX, s.r.o., která tuto práci zadávala. Do popisu elektrického vybavení by bylo vhodné doplnit, jaká vizualizace a typ sériové linky je použit. Elfistory jsou popsány stručně a přehledně, naopak obecný popis PLC a systému B&R X20 by nemusel být tak obsáhlý. V práci by mohlo být lepší porovnání obou řídicích systémů (X20 a B&R 2005). Např. porovnání dodávaných CPU, parametrů I/O karet z pohledu počtu svorek a parametrů karet. Hlavní výhody systému X20. Další možnosti vylepšení postrádají vylepšení z hlediska komunikace. Ostatní návrhy jsou uvážené a jsou i vysvětlené výhody a nevýhody oproti stávajícímu řešení. V návrhu řídicích algoritmů je popsán pouze počátek tvorby programu a bloky pro SW regulaci. Pro praxi by bylo vhodné vytvořit celý program a ne pouze jeho část. Aktivita během řešení byla nedostatečná a zadání bakalářské práce není zcela splněno, protože chybí vlastní program, což měla být stěžejní část práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) 0/20
Formální zpracování práce E 10/20
Využití literatury A 9/10
Splnění zadání C 35/50
Navrhovaná známka
E
Body
54

Posudek oponenta

Malounek, Petr

Celá bakalářská práce pana Chovance je spíše ekonomickou rozvahou a navrhovaná regulace teploty je pouze teoretická. V práci je udělán rozbor současného stavu řízení hlubinné pece a návrh nového řídicího systému. Jsou posány jednotlivé moduly a to jak stávající, tak i nově navrhované. Navrhované řídicí algoritmy jsou dělány formou vývojových diagramů. Zadání bylo při dané specifikaci a pochopení splněno, i když by se dalo očekávat praktickou realizaci řídicího systému, provedení měření a porovnání současné regulace a nově navrhované. V textu práce chybí odkazy na obrázky, některé nejsou zjevně autorovi. Pro lepší představu by bylo jistě vhodné uvést, alespoň v příloze, nákres hlubinné kalící pece.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce C 35/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
C
Body
77

Otázky

eVSKP id 13703