HEGER, J. Posuvové zařízení pro ohraňovačku dřeva [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Předložená je práce je zpracována velmi pečlivě a je logicky a přehledně členěna. Při své práci autor využíval jak běžných znalostí, získaných v průběhu svého studia, tak zejména znalostí ze své dosavadní konstruktérské praxe. Práce obsahuje podrobný funkční a pevnostní výpočet posuvového zařízení pro ohraňovačku dřeva a částečnou výkresovou dokumentaci (celková sestava). K práci mám však připomínky, - k technické zprávě spíše formálního charakteru, ve výkresové dokumentaci jsou závažnější nedostatky: - příliš stručná a nevýstižná anotace, - v rozpisce sestavy chybné označování polotovarů (chybí rozměry, chybné ČSN), - výkres sestavy s ohledem na měřítko nepřehledný a postrádám detaily hlavních konstrukčních uzlů Předložená práce má i přes výše uvedené výhrady celkově velmi solidní úroveň a je v souladu se zadáním. Jan Heger ve své bakalářské práci jednoznačně prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce resp. dalšího studia v návazném magisterském studijním programu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kašpárek, Jaroslav

Autor práce měl navrhnout posunové zařízení pro ohrabovačku dřeva. Student ve své práci navrhl jednotlivé komponenty řetězového dopravníku a jeho upínacího zařízení a tyto části výpočtem kontroloval na pevnost i výkon. Výpočet ve všech částech práce odpovídá rozsahu zadání, hodnoty získaných parametrů jsou to výpočtové stránce kompletní a správné. Po formální stránce jsou v textové části práce všechny doprovodné schémata i obrázky z výroby prototypu, které zpřehledňují postup řešení. K formální stránce práce mám i připomínky. Je to zavádějící název kapitolky 2.2.7, kde jde o výpočet patního průměru věnce, nikoliv největšího. Dále jde o drobné překlepy (str. 19, 26, 34 a 36) a netechnické vyjadřování (str. 12 a 15). Tyto nedostatky nemají až tak výrazný vliv na hodnocení. Ve výkresové dokumentaci dle zadání práce postrádám podsestavy a některé dílenské výkresy dle pokynů vedoucího bakalářské práce. Dodaná sestava zařízení není dle zásad technického kreslení a postrádám i technické parametry zařízení. I přes uvedené drobné výhrady doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37063