VLČEK, D. Stanovení životnosti dolního integrálního panelu křídla letounu L410 NG filozofií damage tolerance [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Augustin, Petr

Téma diplomové práce je zaměřeno na problematiku damage tolerance analýz draku letounu, na jejímž řešení se diplomant podílí v rámci svého zaměstnání ve firmě Aircraft Industries. Současně jde ale také o problematiku, která doposud nebyla u nás zvládnuta do té míry, aby letoun byl certifikován jako konstrukce s přípustným poškozením. V diplomové práci byla na modelovém příkladu analýzy integrálního panelu křídla navržena a také přesvědčivě aplikována metodika založená na kombinaci analytického popisu trhliny v počáteční fázi jejího šíření a navazujícího globálního MKP modelu křídla a střední části trupu schopného popsat redistribuci zatížení v porušující se konstrukci s trhlinami větších rozměrů. Navržená metodika analýzy přípustného poškození představuje přiměřené zjednodušení jinak značně komplikované úlohy, což vytváří předpoklad pro její aplikaci v rozsahu hodnocení desítek až stovek hlavních nosných prvků draku, jak je vyžadována pro certifikaci letounu. Přínos diplomanta lze spatřovat především ve využití pokročilého modelu šíření únavové trhliny FASTRAN, který umožňuje zahrnutí vlivu retardací typických pro složité zatěžování s proměnnou amplitudou a tím také maximální využití možností analyzované konstrukce. V souladu s konstatováním, které je uvedeno v závěru práce, bude však do budoucna vhodné se dále zaměřit na experimentální verifikaci tohoto modelu za podmínek zatěžování specifickým zatěžovacím spektrem křídla letounu L-410NG. Diplomant pracoval na řešení se značnou mírou samostatnosti, konzultace byly na vysoké odborné úrovni a je také třeba ocenit hloubku porozumění dané problematice, kterou dosáhl v relativně krátké době. Všechny v zadání stanovené cíle byly splněny a diplomovou práci proto doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Juračka, Jaroslav

Pro posouzení byla předložena DP o rozsahu 160 stran, v anglické jazyce a na velmi dobré grafické úrovni. V rámci práce byly splněny všechny zadané úkoly. Diplomant zpracoval práci ve formátu odpovídající vědecké práci, tj, uvedení do problematiky, teoretický rozbor problému, použité metody a ověření, výsledky výpočty růstu a zbytkové pevnosti, definice programu prohlídek a závěr. To vše pestře proložené obrázky, grafy a odkazy na literaturu. Na druhou stranu je však z vlastního obsahu hůře čitelné, co z publikovaných informací a výsledků (zvláště v kapitolách 2-5 je autorovou vlastní rešerší a popisem a co je převzato (a v jakém rozsahu) z firemních podkladů. K vlastní práci mám následující připomínky: - Chybí číslování vztahů. - Str. 29 – Proč je kapitola 2.5.1 nazvána Own measurement, když se jedná o převzaté výsledky VZLU. - Str. 31, 32, 38 – Nejednoznačnost označení veličin. Co představuje veličina označená G ve vztahu dole na str. 31 a 32 nahoře. Dále pak rychlost uvolnění deformační energie je označena K (str. 38) což je v označení deklarováno jako Součinitel intenzity napětí. - Str. 57 – k výpočtu spektra zatížení byla použita pouze spektra poryvová a pojížděcí. Postrádám obratová spektra a cyklus ZVZ. - Str. 63 – Bylo provedeno srovnání dvou prvků (CBEAM a CBUSH), ale nebylo konstatováno, který je vhodnější a proč. Předkládaná diplomová práce je vysoké odborné úrovni. Její zpracování představovalo pro autora prostudovat a zpracovat nemalé množství podkladů a významně spolupracovat s průmyslovou praxí. Z pohledu oponenta považuji práci za kvalitní dílo a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63900