PAZDERA, I. Průmyslové čerpadlo s integrovaným elektromagnetickým systémem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Skalický, Jiří

Posudek školitele Ing. Ivo Pazdera po absolvování magisterského studia v r. 2006 zahájil doktorské studium na UVEE FEKT VUT v Brně. Od roku 2007 je na témže ústavu zaměstnán jako technický pracovník. Zapojil se významně do vedení numerických a laboratorních cvičení a v letech 2008 až 2012 se podílel jako spoluřešitel na řešení celkem 5 grantových projektů. V současné době je členem Centra výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie. Tématem disertační práce Ing. Ivo Pazdery byl výzkum a vývoj nového typu radiálního průmyslového čerpadla. Jádrem práce a tedy i disertbilním přínosem doktoranda je výzkum a vývoj nové koncepce třífázového měniče s novou topologií výkonového obvodu s využitím výkonových polovodičových prvků na bázi SiC, umožňující spínací frekvenci až 100 kHz při výstupním napětí 400 V. Původním přínosem je rovněž kombinace zapojení větví měniče s prvky výstupního filtru. Měnič napájí diskový synchronní motor bez železa, s magnetickým ložiskem, vestavěný do čerpadla. Funkční vzorek měniče byl realizován a úspěšně odzkoušen. Disertační práce předpokládala široké znalosti a realizační schopnosti z obru výkonové elektroniky a elektrických pohonů. Podstatná část disertační práce byla publikována na mezinárodní konferenci Computer Applications in Electrical Engineering v Poznani v r. 2009. V Brně dne 24. října 2013 Prof. Ing. Jiří Skalický, CSc.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Richter, Aleš

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

CSc, Jiří Lettl,

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 68029