ŠEDIVÝ, Z. Pokročilé vrstevnaté kompozity pro stomatologické aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Jančář, Josef

Při vypracování posudku dizertační práce Ing. Zbyňka Šedivého jsem vycházel z předložené dizertace práce a ze znalosti práce doktoranda v posledních 7 letech. Doktorand je prvním studentem kombinované formy DSP MCH, který dokončil studium a podal dizertační práci k obhajobě. Zvolené téma je vzhledem na prudký rozvoj klinických aplikací polymerních kompozitů v lékařství a stomatologii velmi aktuální. Po formální stránce je práce rozdělena do kapitol, seznamu literatury, seznamu symbolů a přílohy dle požadavků kladených na dizertační práci vnitřními předpisy FCH VUT. Toto členění je vhodné a přehledné a práce z tohoto pohledu působí velmi organizovaně. Práce je navíc sepsána ve slušné angličtině, což je v současné době jev spíše výjimečný, i když žádoucí. Většina jazykových chyb má spíše charakter překlepů a chyb ve spellingu než obsahovou nepřesnost. Doporučuji vždy použít slušný spell-checker, aby se těmto chybám zabránilo. Chybám v syntaxi lze zabránit pouze dlouhodobějším pobytem v anglicky mluvícím prostředí. Relativně stručný Úvod poskytuje čtenáři relevantní informaci o kompozitních materiálech používaných v současné klinické praxi se zaměřením na náhradu biomechanicky a biochemicky nevhodných kovových nosných konstrukcí dlah a můstků vláknovými kompozity. Literatura byla zpracována přehledně, použité citace jsou dostatečně současné, bohužel autor neprovedl kritické zhodnocení některých zajímavých literárních výsledků, což by mohlo být vhodně využito v diskuzi. Nicméně tato rešerše dává tématiku zkoumanou v této dizertační práci do kontextu současné klinické praxe záchovné stomatologie. Cíle práce jsou definovány dostatečně přesně a jasně. V části zabývající se experimentálními postupy je velmi precizně a podrobně popsáno jak experimentárium, tak metody měření. Jsou podrobně dikutovány přístupy k řešení problematiky statických testů vícemateriálových zkušebních těles a způsoby jejich vyhodnocení. Je rovněž dostatečně detailně popsán soubor podmínek a softwareových modulů, které byly použity při simulacích pomocí MKP. Kapitola Výsledky a diskuze shrnuje dosažené experimentální výsledky a jejich diskuzi. Jsou prezentovány výsledky měření vlivu zvolených strukturních parametrů vrstevnatých kompozitních konstrukcí na jejich tuhost a distribuci napětí v průřezu modelových zkušebních těles, které zahrnují široké spektrum použitých experimentálních technik i teoretických výpočtů. Výsledky pozorování struktury a lomových ploch ve formě mikroskopických fotografií i výsledky z dalších experimentálních technik jsou prezentovány relativně systematicky a přehledně. Vlastní obsah této části práce je výborný a má kvalitu dostatečnou pro publikaci i v renomovaných časopisech. Výsledky jsou diskutovány stručně a s použitím existujících teorií, které jsou pro interpretaci výsledků nezbytné. Část výsledků už byla prezentována na konferencích i v časopisech v SRN a USA. Celkově je možno práci hodnotit jako dobře koncipovanou a pečlivě a velmi dobře provedenou. Přes některé nedostatky, které lze připsat na vrub nezkušenosti autora a jeho snaze dosáhnout co neúplnějšího popisu pozorovaných efektů a jejich transformaci do algoritmů použitelných v klinické praxi, lze v práci najít velké množství nových poznatků mnohdy zcela zásadního charakteru pro další rozvoj aplikací těchto moderních materiálů v záchovné stomatologii. Ing. Šedivý je kromě svých nesporných manažerských kvalit i velmi schopným výzkumným pracovníkem, je samostatný a velmi dobře pracuje jak v oblasti experimentální tak v oblasti teoretické a simulační. Po celou dobu jeho studia byl přes veké pracovní vytížení ve svém zaměstnání velmi aktivní a kromě práce na své dizertaci se podílel ještě na velkém množství dalších projektů ÚCHM. Práci tedy doporučuji přijat podle zákona 111/1998 Sb. jako podklad pro obhajobu v doktorském studijním oboru makromolekulární chemie a po jejím úspěšném absolvování doporučuji udělit Ing. Zbyňku Šedivému vědeckou hodnost Ph.D. (doktor filozofie) v oboru makromolekulární chemie.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kučera, Jaroslav

Navrhovaná známka

Štěpánek, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 67414