ŠTRYMPL, M. Implementace řezacího modulu do programového vybavení trimovacího laseru Aurel ALS 300 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Prášek, Jan

Předmětem bakalářské práce byla oblast přesného dostavování hodnot tlustovrstvých rezistorů pomocí trimovacího laseru Aurel ALS 300, konkrétně úprava stávajícího řezacího modulu laseru tak, aby byl po importu libovolných dat z některého z formátů třetích stran schopen řezat libovolné tvary. V teoretické části práce se student zabývá základy technologie tlustých vrstev pro realizaci hybridních integrovaných obvodů a následně pak studiem a analýzou ovládacího softwaru laseru, použitých formátů vstupních souborů a možnými zdrojovými formáty pro import. Celou teoretickou část zpracoval student Martin Štrympl zcela samostatně s použitím jím vybrané i vedoucím doporučené literatury, ze které vybral a zpracoval nejpodstatnější části, které následně využil při zpracovávání praktické části bakalářské práce. Experimentální část práce představovala vytvoření konverzního modulu, jeho následnou implementaci do ovládacího programu laseru, odladění a testování. Zde student pracoval zcela samostatně a vytvořil program GerberConversion pro import dat z formátu gerber a následně jej implementoval do ovládacího softwaru laseru PROTOMAT. Následně provedl odladění a ověření funkce vypálením vlastního motivu na korundový substrát. Tím vytvořil práci na velmi vysoké úrovni. Student Martin Štrympl přistupoval po celou dobu k práci na bakalářském projektu zodpovědně a účastnil se schůzek v předem dohodnutých termínech. Věnoval se řádně studiu literatury a přicházel samostatně s návrhy řešení situací a problémů. Formální stránka práce je na velmi dobré úrovni a odpovídá požadavkům pro psaní technických textů. Celková kvalita práce je na velmi dobré úrovni a již nyní je její řešení značným přínosem pro další možnosti využití laseru ve výzkumných projektech. S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhuji hodnocení A 98b.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Kosina, Petr

Zadání práce bylo splněno v plném rozsahu. Student provedl nadstavbu programu Protomat, který ovládá jednotlivé hardwarové části laseru AUREL, o modul sloužící pro import dat z gerber formátu. Z práce je patrné, že se student seznámil s programem a jednotlivými příkazy, které ovládají dílčí části laseru. Vytvořený modul efektivně včlenil do programu a výsledky svojí práce pečlivě zdokumentoval. Slabší stránkou celé práce je pouze formální zpracování, v podobě velkého množství kapitol, nevhodně umístěných obrázku a tabulek (příliš malý obrázek nebo tabulka na stránku velikosti A4). Působilo to dojmem, že student zvyšuje uměle počet stran diplomové práce. Tyto nedostatky, ale nezastínily celkový dojem z celé práce, který je velmi dobrý.

Navrhovaná známka
A
Body
93

eVSKP id 67402