OMASTA, M. Studium utváření elastohydrodynamických mazacích filmů u hypoidních převodů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Křupka, Ivan

Disertační práce byla zaměřena na studium vlivu orientace vektoru rychlosti na vstupu do kontaktní oblasti elastohydrodynamického kontaktu. Student navrhl a realizoval sérii experimentů ve kterých pozoroval změnu tloušťky mazacího filmu v závislosti na provozních podmínkách. Výsledky samostatně vyhodnotil a zobecnil na chování strojních součástí s příslušným stykem třecích těles. V průběhu řešení zadané problematiky získal původní výsledky, které publikoval v tribologických časopisech s impaktním faktorem. Disertační práce obsahuje původní a disertabilní výsledky získané doktorandem v průběhu studia. Zadané téma uchopil student iniciativně a samostatně na velmi vysoké odborné úrovni. V průběhu řešení využil mezinárodní spolupráce s kolegy z TU Mnichov a publikoval s nimi společně získané výsledky.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dobeš, Petr

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Čermák,, Jan

viz. spis

Navrhovaná známka

Dzimko, Marián

viz. spis, knihovna

Navrhovaná známka

eVSKP id 67490