KOMÁREK, D. Systém řízení linky navažování hmot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, Zdeněk

Student zpracoval bakalářskou práci zaměřenou na tvorbu univerzálních funkčních bloků pro PLC Simatic pro linky navažování hmot. Další prací studenta byl návrh a tvroba univerzálních modulů pro vizualizační HMI SW WinCC. Rozsah práce studenta je velmi široký a diskutuje v ní široké spěktrum akčních členů a senzorů využívaných v linkách pro manipulaci se sypkými hmotami. Student věnuje mnoho míta diskuzi jednotlivých komponent a zabývá se problematikou specifického chování sypkých hmot, na kterých demonstruje nezbytnost použití různých akčních členů a senzorů. V další části student popisuje realizaci funkčních bloků pro řízení a vizualizaci. Bohužel tato část práce je mírně nepřehledná a pro neznalého čitatele těžko čitelná a pochopitelná. Toto pravděpodobně vychází z rozsahu práce a vysoké obtížnosti popisu takto široké problematiky v malém rozsahu bakalářské práce. K širšímu pochopení problematiky jistě poslouží doplňkové textové materiály uvedené na CD, které však z důvodu rozsahu nejsou součástí textové části bakalářské práce. Vlastní práce je rozsáhlá a vypovídá o schopnostech studenta. Bohužel takto rozsáhlý text obsahuje některé prohřešky a je v některých částech nepřehledný. Přesto rozsah práce je ve vztahu k bakalářským pracem nadstandardní. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce D 12/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Zezulka, František

Práce se zabývá řídicím systémem technologické linky navažování sypkých hmot. Vlastním cílem je tvorba některých bloků v koncepci objektového popisu za účelem řízení pomocí programovatelného automatu. V první části práce popisuje student vlastní technologickou linku, zabývá se zásobníky materiálů se zaměřením na plnění a vyprazdňování. Vysvětluje problematiku měření výšky hladiny a technologickými řešeními souvisejícími s mechanikou sypkých hmot. Dále popisuje všechna nezbytná technologická zařízení. Tato část práce je sice důsledně kompilační, avšak má alespoň logickou strukturu. Studentovi vytýkám, že nedostatečně cituje literaturu, ze které čerpá informace. Další část kapitoly 2 se zabývá motory. Student se v ní na několika místech dopouští nepřesných nebo vysloveně nesprávných soudů (str. 23 nahoře ….motory z hlediska řízení považuji za jeden člen … a další). Kapitola 2.5 se zabývá řídicím systémem na bázi programovatelného automatu. Již název kapitoly je nepřesný: Návrh HW řešení PLC od fy. Siemens. Je v ní popis HW programovatelného automatiu Simatic S7-300, avšak tento fakt nikde není v práci uveden. Vzhledem k počtu variant tohoto automatu a z toho plynoucích specifik je to chyba. Celá kapitola 2.5 je zpracována nesystematicky a informace jsou neúplné a bez logické návaznosti. Cenný je přehled režimů, zejména režimů řízení motorů a dále kap. 2.7 Zpracování procesních dat. Kap. 3 je vlastním jádrem práce. Student vytváří koncepci objektů některých komponent, které pro řízení technologické linky jsou potřeba (Analogové vstupy, Klapka, Motor a Frekvenční měnič). V kap. 4 provádí student bližší popis realizace objektů komponent z kap.3 v prostředí STEP 7 a WinCC. Z realizačních způsobů dává přednost Funkcím před Funkčními bloky, což pro tento typ technologie je možné a výhodné. Práce končí Závěrem, který by měl být konkrétnější. Kromě výše uvedených výtek, vytýkám práci nesprávnou formulaci Měřící a řídící namísto měřicí a řídicí a to, že uvedená literatura prakticky není v práci citována a tudíž nelze rozpoznat, co a v jaké míře student převzal a co je jeho vlastní dílo.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 40/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse F 5/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 13728