PAVLÍK, J. Difuze v kovech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Molliková, Eva

Student při zpracování tématu své práce prokázal schopnost vyhledat pro zadané téma literární zdroje, zopracovat rešerši a získané poznatky využít při řešení praktického úkolu. práci doporučuji k obhajobě s hodnocením dobře /C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Münsterová, Eva

Student splnil v hlavních rysech zadání. Při zpracování tématu vycházel z osvědčených českých i anglických učebnicových pramenů, jejichž studium bez problémů zvládl. Originalita zpracování není vysoká. Přínosem pro studenta je zlepšení a ucelení jeho znalostí, zejména pak zvýšení schopnosti porozumění a interpretace látky v širších souvislostech difúze a termodynamiky. Po formální stránce práce vyhovuje požadavkům, poukazuji však na pravopisné chyby, které naštěstí nejsou příliš časté.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 67278