ŠTEFANČÍK, M. Analýza optických přístupových sítí v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Münster, Petr

Student splnil zadání, avšak z práce je patrné, že problematice dostatečně neporozuměl. Navíc místo prezentace vlastních zjištení o stavu optických sítí v České republice, student využil výsledky dostupné na internetu. Ty však jsou značně neaktuální, což značně snižuje kvalitu výsledné práce. Celkový přístup studenta byl spíše podprůměrný. Během letního semestru student ani jednou nekonzultoval své výsledky. Po formální stránce práce obsahuje řadu nedostatků a gramatických chyb. Práci navrhuji k obhajobě, avšak kvůli kvalitě práce navrhuji známku D, 60 bodů.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Šifta, Radim

Student v rámci bakalářské práce rozebral optické přístupové sítě, provedl dotazníkové šetření současného stavu optických přístupových sítí v ČR a ze zjištěných informací provedl návrh dvou topologií, včetně ekonomické rozvahy. Dále vytvořil simulační modely. Z hlediska požadavků zadání nebyla práce splněna v celém rozsahu. V úvodu práce popisuje problematiku optických vláken, která nebyla v zadání požadována, navíc není vhodně zpracována. Stejně tak byla zcela zbytečně a nevhodně zpracována kapitola "Síťové prvky", kterých se práce netýká. Naopak chybí část "Vytvoření metodiky analýzy optických přístupových sítí". V závěru práce pak měl student vytvořit simulační modely navrhnutých topologií, které jsou však vytvořeny zcela zjednodušeně a neodpovídají navrhovaným topologiím z předchozích kapitol. Ani tyto zjednodušené návrhy nejsou správně. Odborná i formální stránka práce není na vhodné úrovni, v práci se vyskytují překlepy i věcné nedostatky, několik obrázků je zpracovaných špatně. Mnohé kapitoly mají nevhodnou strukturu. V kapitole "analýza optických přístupových sítí v ČR" používá zastaralá zdrojová data (2009-2011) což je v oblasti optických sítí nepřípustné. Výsledky dotazníkového šetření nejsou nijak konkrétně zpracovány a nelze tak posoudit, zda student opravdu dotazníkové šetření provedl nebo si údaje vymyslel. Dotazníkové šetření pak nemá žádnou vypovídající hodnotu. Kladně hodnotím pouze kapitolu "Případová studie FTTx", která byla zpracována na dobré úrovni z hlediska technologického návrhu i finanční kalkulace.

Navrhovaná známka
E
Body
55

Otázky

eVSKP id 67344