MATLÁK, J. Povrchové zpracování vybraných ocelí pomocí elektronového svazku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kouřil, Miloslav

Diplomant pracoval cílevědomě a svědomitě i přesto, že se pohyboval po celkem neznámém poli a v řadě případů musel improvizovat, seznamovat se s novým, velmi komplikovaným zařízením a sám navrhovat řešení. Práce byla zpracována v časové tísni, což však nebylo z jeho zavinění. Dále diplomant pracoval podle pokynů vedoucího DP a snažil se podle možnosti pracovat s dostupnou literaturou. Výsledky práce jsou velmi užitečné pro další zacházení s technologií elektronového paprsku a budou součástí obsáhlé databáze materiálů a parametrů jejich tepelného povrchového zpracování, která se pro využití technologie EB musí vytvořit. Jako vedoucí DP doporučuji práci Bc. Jiřího Matláka k obhajobě před státní komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jan, Vít

Předkládaná diplomová práce se zabývá aplikací technologie elektronového svazku na tepelné zpracování vybraných ocelí. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou rešerši a popis vybraných experimentů. Práce obsahuje rozsáhlé přílohy. První, rešeršní část práce podává dobrý přehled o technologických možnostech zpracování materiálů elektronovým paprskem. Místy text obsahuje logické zkratky, které nesnižují srozumitelnost textu. Je patrná snaha podat stručný a obsahově plný přehled rozsáhlých aplikačních možností EBT. Experimentální část se zaměřuje na hodnocení mikrostruktur čtyř konkrétních experimentů tepelného zpracování uhlíkové, středně legované a vysokolegované oceli. Hodnocení je provedeno s využitím světelné metalografie, měřením tvrdosti a XRD fázovou analýzou. Vliv sledovaných parametrů svazku je prezentován na izolovaných měřeních bez širších souvislostí například příslušných mikrostruktur. Další výsledky jsou shrnuty v neodkazovaných tabulkách v příloze a nejsou nijak interpretovány. Práce je zakončena diskuzí vlivu vybraných parametrů řízení svazku na vzniklou tepelně zpracovanou vrstvu. Domnívám se, že rozsah jednotlivých částí práce je volen poněkud nešťastně, neboť vlastní experimentální výsledky jsou prezentovány pouze na čtyřech příkladech a několika dalších měřeních celkem na deseti stranách textu. Z příloh vyplývá, že bylo provedeno celkem 128 pokusů nebo individuálních měření a rozsáhlá experimentální práce tak zůstává zřejmě nevyužita. Naproti tomu je věnováno velkorysé množství prostoru například materiálovým listům použitých ocelí, aniž by byly v textu nějak výrazněji použity. Práce obsahuje velmi malé množství typografických chyb a překlepů (co je "diskový laser"?), její jazyková i grafická úroveň je vynikající. Kvalita práce spočívá zejména v aplikaci pokročilé technologie EBT a v realizaci vlastních experimentů, kdy diplomant pracoval s technikou, která je v rámci studia přednášena jen okrajově nebo vůbec. Jsem přesvědčen, že práce splňuje požadavky kladené na závěrečnou práci magisterského studia v oboru materiálové inženýrství a doporučuji ji k obhajobě. K práci mám formální připomínky: -Přílohy jdou zcela nedostatečně popsány a v textu prakticky neodkazovány, jako takové jsou nepoužitelné nebo zbytečné. -V textu se uvádí hodnoty tvrdosti HV bez určení zatížení, není jasné zda se nejedná o mikrotvrdost. -V práci chybí alespoň základní popis experimentálních metod využitých k analýze vzorků - mikroskopie, tvrdost, XRD, obrazová analýza.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 67335