ŘÍČAN, D. Struktura a vlastnosti průvaru oceli AMS 5659 vytvořeného elektronovým svazkem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kouřil, Miloslav

Diplomant měl za úkol provést a vyhodnotit vstupní experimenty pro svařování speciální korozivzdorné vytvrditelné oceli technologií elektronového svazku. Z příčin nezaviněné časové tísně byly jím prováděné experimentální průvary provedeny na UPT AV ČR. Na vyhodnocení (metalografie a měření tvrdosti) pracoval diplomant cílevědomě a svědomitě a odvedl při tom velký kus mravenčí práce. Závěry vyplývající z experimentu a jeho vyhodnocení jsou formulovány na odpovídající úrovni. Diplomant pracoval podle pokynů vedoucího DP a dostupnou literaturu používal patřičným způsobem. Výsledky jeho práce jsou velmi užitečné pro další využití technologie elektronového paprsku a budou v brzké době využity pro experimenty se svařováním konkrétních strojních součástí. Jako vedoucí DP doporučuji práci Ing. Daniela Říčana k obhajobě před státní komisí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Vlastní přínos a originalita B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Foret, Rudolf

Diplomová práce je velice pečlivě zpracována s minimem překlepů a pravopisných chyb. Případné chyby a nesprávné, či nevhodné formulace jsou vyznačeny v textu DP. Práce jako celek je nevyvážená – příliš rozsáhlá rešeršní část. Cílů práce bylo dosaženo, tj.: - diplomant se seznámil s problematikou svařování elektronovým svazkem, zejména s konstrukcí zařízení a jejich parametry; - byly provedeny průvary na oceli AMS 5659 (15-5 PH) na zařízení ÚPT AVČR; - byl vyhodnocen vliv rychlosti svařování a zaostření svazku na velikost a tvar průvaru a odpovídající změny mikrostruktury a hodnoty mikrotvrdostí. Diplomantovi se podařilo v daném čase dosáhnout téměř maxima možného.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 67336