TOMÁŠ, D. Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Dostál, Petr

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Oliva, Vladimír

The diploma thesis has fulfilled all objectives which were defined at the beginning. Student has proved good ability of analyzing not just environment where company running business, but also skill set of analyzing important attributes for relationships between company and its suppliers Although there is not detailed approach of getting attributes, I do agree with the set of attributes chosen for model inputs. From my point of view was properly used Microsoft Excel software as most used software in companies and on the other hand much more sophisticated software Matlab or more precisely fuzzy tool box for creating model. Both created models were compared and basically identical results suggest that models are comparable. All results were clearly presented and explained. Most importantly conclusions are based on results from models. There is some language simplicity and more sources could be used, but overall I fully recommend the thesis for defence.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 67151