BENČIK, O. Iontoměničové membrány na bázi polyvinylalkoholu pro palivové články s polymerním elektrolytem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Vítězslav

Úkolem studenta v diplomové práci, zadané ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, bylo připravit několik typů iontoměničových membrán na bázi polyvinylalkoholu (PVA), opatřit je katalytickými platinovými elektrodami, proměřit voltampérové a výkonové charakteristiky takto sestavených palivových článků a výsledky porovnat s články s membránami typu NAFION. Membrány na bázi PVA jsou membrány alkalické typu, což umožňuje použití i neplatinových katalyzátorů. Proto bylo součástí zadání i měření charakteristik, kde byl na kladnou elektrodu použit katalyzátor na bázi oxidu manganičitého. Student přistupoval k práci nárazově. Velkou část semestru nekomunikoval a začal se o zpracování práce zajímat až v poměrně pozdním termínu. V této době již bylo nutné se při konzultacích zabývat výhradně způsobem měření a vyhodnocením naměřených dat, čemuž bohužel odpovídá i úroveň teoretické části i zpracování závěrů. Vzhledem k tomu, že bylo provedeno poměrně velké množství měření se zajímavými výsledky a vzhledem k aktivitě v době těsně před odevzdáním doporučuji práci k obhajobě a hodnotím známkou Dobře - 73b.

Navrhovaná známka
C
Body
73

Posudek oponenta

Chladil, Ladislav

Bc. Ondřej Benčík vypracoval diplomovou práci na téma Iontoměničové membrány na bázi PVA pro palivové články s polymerním elektrolytem. Práce je rozřazena na část teoretickou, které je zaměřena souhrn teoretických poznatků, a na část experimentální, kde můžeme nalézt praktická měření, které jsou následně zhodnocena v závěru práce. Teoretická část práce je tematicky rozsáhlá a obsahuje množství informací od základního principu palivového článku, přes popis termodynamických a kinetických parametrů až po přehled dostupných iontoměničových membrán. Bohužel se v této části práce nepodařilo dodržet logickou návaznost jednotlivých informací, které tak často stojí bez řádného kontextu a celá teoretická část tak působí neuspořádaně a místy zmateně. Tomuto faktu také přispívá celkově velice nízká formální úroveň textu, který obsahuje velké množství překlepů (dichorman draselný, faradyická, chezacarp, carnetův cyklus atd.), nepřesností (Membrána fumatech FB není bipolární) a v práci se vyskytují i zcela nelogické věty (viz. str. 14: Přepětí palivového článku Učl je rozdíl mezi napětím anody a katody, které snižuje ohmickou polarizaci). Na přehlednosti se také podepsal fakt, že student se v práci pohyboval pouze ve dvou úrovních nadpisů, což bylo při jeho záběru nedostatečné. Po obsahové stránce je nutné především vytknout skutečnost, že membránám PVA, které jsou ústředním tématem práce, je na 22 stranách teoretické části věnován jeden malý odstavec. Avšak bipolární membrána, které se experimentální část vůbec netýká, je diskutována na více než třech stranách teoretické části. Navazující praktická část popisuje přípravu jednotlivých vzorků a dále obsahuje zhodnocení výsledků jak z hlediska elektrických parametrů, tak i z hlediska vlastností mechanických. Přínos experimentální části lze spatřovat především ve velkém množství provedených experimentů, které navíc ukazují reálné použití alternativních katalyzátorů na bázi MnOx jaké možnou náhradu katalyzátorů platinových. Bohužel autor zachoval návaznost experimentální části na část teoretickou v souvislosti s nízkou formální úrovní zpracování a v celkové nepřehlednosti. V této části se již autor často ani neobtěžuje zvýraznit nadpisy (str. 40 a 41), ve většině grafů pak jsou uvedeny špatné jednotky a autor místy nepoužívá dolní indexy. Zjištěné a interpretované závěry jsou sice významné s ohledem na danou problematiku, avšak často se omezují na pouhý popis tabulkových dat. Postrádám diskuzi naměřených dat v souvislosti s měřenými tloušťkami membrán, které budou mít zásadní vliv na měřené vybíjecí charakteristiky. Také považuji za nedostatečnou diskuzi vzniku zakroucení výkonových křivek, které je pravděpodobně způsobené nedostatečným odvodem vody z katalytické vrstvy. Vzhledem k množství provedených experimentů, které naplňují zadání diplomové práce, avšak s přihlédnutím k velice nízké formální úrovni práce, hodnotím celkově tuto práci známkou E a přiděluji 55 bodů.

Navrhovaná známka
E
Body
55

Otázky

eVSKP id 67156