NOVÁK, O. Business Intelligence jako nástroj analýzy dat pro controlling podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Do jaké oblasti Controllingu (operativní nebo strategický by jste zařadil Vaše řešení? Proč jste jako nástroj volili Excel a ne některé analytické prostředky SQL Serveru?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Hajn, Pavel

Úkolem autora bylo v diplomové práci popsat nástroje Business Inteligence a jejich využití v rámci controllingu ve výrobních společnostech. Součástí zadání práce bylo i vytvoření praktického modelu pro konkrétní společnost. Po stručném úvodu se autor ve druhé kapitole věnuje teoretickým základům které využil. Jedná se o stručný popis použitých technologií. Třetí kapitola je věnována analýze a požadavkům konkrétní společnosti na manažerské informace. Název kapitoly může mírně mást. Nejedná se pouze o popis současného stavu, ale i o analýzu požadavků. Požadavky jsou popsány a analyzovány úplně. Čtvrtá kapitola obsahuje návrh OLAP databází. Návrh je správný, ale pro neznalého člověka není detailněji okomentován a proto může působit po prvním přečtení nesrozumitelně. V páté kapitole popisuje autor OLAP databáze Nákup a Prodej, které implementoval. Zde je již popis detailní včetně popisu jednotlivých atributů v databázi. Kapitola obsahuje také ukázky autorem navržených výstupů, které jsou již téměř 2 roky používané prakticky. V šesté kapitole shrnuje autor přínosy práce. Z hlediska formy práce je použito mírně nestandardní citování odkazů v kulatých závorkách (obvykle se používají hranaté). Práce obsahuje také nesprávné tvary z hlediska skloňování (např. ...oponentovi, který byl jednatel ..., ... do specifických multidimensionální matic ...). Celkově autor splnil zadání, vytvořil prakticky použitelný controllingový nástroj a proto doporučuji práci k obhajobě

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 67183