KOŇAŘÍKOVÁ, M. LABORARTORY BRNO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Jura, Pavel

Studentka v průběhu zpracování navrhla několik možností zástavby, často však velmi formálních. Po následném vytyčení cíle vlastního projektu autorka navrhla výrazný koncept podélných halových prostorů s orientací do zeleně, a dělících masivních bloků (zdí) s prostory zázemí. Takto definovaný koncept lze hodnotit velmi dobře, vlastní provedení však zřejmě nevyčerpalo veškerý potenciál tohoto konceptu. K výbornému hodnocení projektu postrádám důsledné rozdělení provozů a dispozic podle objemového a prostorového řešení, stejně tak vytvoření městského nároží masivní stěnou snižuje celkové hodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C obvyklý přístup k zpracování, avšak s malým důrazem na koncepční úvahu a cíle projektu
Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Šupler, Libor

Architektonický a urbanistický koncept je nepřesvědčivý. Celý projekt je rozpačitý s mnohými nedostatky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení D Celý urbanistický koncept je založen pouze na argumentu optického propojení parkové zeleně a vše je tomu podřízeno. Hmoty a průhledové prosklené stěny se radiálně rozbíhají směrem k užší méně významné zeleni v ulici Milady Horákové a naopak zužují do otevřené parkové zeleně. Hmotové řešení nevytváří žádný hodnotný veřejný venkovní prostor či městotvorný parter. Z celé roztříštěné kompozice není pro návštěvníky zřejmí hlavní vstup do budovy. Za prosklenými vertikálními pásy vznikají prázdné, nevyužité venkovní prostory.
Architektonické řešení D Architektonické řešení je neurčité a formální. Monumentální jednotvárné hmoty stěn jsou mimo měřítko okolního městského prostoru. Fasády působí spíše jako štítové zdi a vytváří optickou bariéru pro pozorovatele a příchozí návštěvníky z centra.
Provozní řešení D Podlouhlé prostory jsou prosvětlené pouze ze svých kratších protilehlých stran. Příjezd do podzemních garáží je v bezprostřední blízkosti vstupu do kavárny. Nedostatečný se zdá jeden auto-výtah pro obousměrný provoz s příjezdem jedním pruhem z ulice Milady Horákové. Přístup z garáží není bezbariérový.
Technicko konstrukční řešení C Konstrukční řešení je předurčeno specifickým urbanistickým řešením. Není zřejmé jak bude ztvárněna pohledová betonová stěna.
Formální úroveň D Formální úroveň je dostatečná. Samotnému architektonickému a urbanistickému řešení je věnováno pár vět, oproti méně podstatnému energetickému konceptu návrhu.
Navrhovaná známka
D
Body
63

Otázky

eVSKP id 66093