SVOBODOVÁ, D. Chirální analýza residuí léčiv v odpadních vodách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Čáslavský, Josef

Diplomová práce byla zaměřena na metodu chirální separace. V úvodní části se zabývá problematikou chirality a jejím významem s důrazem na problematiku životního prostředí, předmětem experimentální části je chirální analýza reziduí léčiv v odpadních vodách. Tato diplomová práce přestavuje první pokus o chirální analýzu na našem pracovišti. Diplomantka přistoupila k řešení zadaného diplomového úkolu velmi odpovědně a iniciativně, zpracovala pečlivě literární rešerši a na jejím základě navrhla metodu použitelnou v podmínkách našeho ústavu, přičemž z kapacitních důvodů byla experimentální část realizována v laboratořích brněnské pobočky České geologické služby. Během celého vypracování diplomové práce projevovala schopnost samostatné práce podpořené využíváním konzultací, ke kterým byla vždy pečlivě připravena. V oblasti teoretické prokázala velmi dobrou schopnost shromáždit k danému problému všechny dostupné informace a navrhnout optimální řešení, v oblasti praktické se projevila jako zručná experimentátorka. Proto její diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Opatřilová, Radka

Výsledky Vaší práce naznačují, že se více v ČR předepisuje k léčbě naproxen, než volně prodejný ibuprofen. S čímž nemohu souhlasit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 33086