PETROVÁ, M. LABORARTORY BRNO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Boháč, Ivo

Studentka se ujala řešeného tématu osobitým a svérázným způsobem. Za nesporný klad koncepčního přístupu lze považovat odvahu vstoupit do řešeného území s návrhem jasně odrážejícím principy soudobého architektonického výrazu, což může být v daném prostředí určitým oživením. V průběhu práce prokazovala studentka vysokou míru odpovědnosti a uvědomění si vlastní pozice v procesu architektonické tvorby. Uplatnil se rovněž vyvinutý smysl pro posuzování problematiky v širších souvislostech, schopnost účinně využít analytickou fázi pro vlastní tvůrčí práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 90 Studentka přistoupila k vlastní práci svědomitě a poctivě, zároveň osobitě a svérázně
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Pospíšil, Zdeněk

Autorka přináší odvážný a technicky náročný koncept řešení zástavby dané lokality. Z pohledů a vizualizací je patrné, že rovina stropu mezi 1.NP a 2.NP jakoby rozřezává objekt na dvě samostatné a výrazově nesourodé hmoty. Tím poněkud utrpí čistota hlavního konceptu vlnící se hmoty.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B čisté, logické, s určitými ambicemi nadstandardního řešení ve variantě pěšího podchodu
Architektonické řešení A výrazně exponovaná ambiciózní forma. Čistota zvlněné křivky poněkud utrpí přísným ořezem stroze tvarovaného přízemního podlaží.
Provozní řešení A netradiční, nicméně plně funkční, nabízející řadu velmi nadstandardně formovaných vnitřních prostor. 1.NP – některé místnosti mají popisky a některé ne, což snižuje přehlednost a srozumitelnost. V místě vjezdu a výjezdu je v chodníku zakreslen odstavný či parkovací záliv, což je z dopravního hlediska nemožné. Vstup na zahrádku restaurace ve 2.NP je po schodišti s 25 stupni, které nemá mezipodestu.
Technicko konstrukční řešení B náročné, ovšem možné, neobvyklostí korespondující s celkovou formou konceptu. Nejasné je řešení stropní a střešní konstrukce v místě nároží
Formální úroveň B práce je graficky dobře prezentována na odpovídající úrovni, snad s výjimkou výkresů pohledů, kde celkový výraz utrpí nevhodně zvolenou – příliš agresivní a neodpovídající grafickou zkratkou fasádních obkladů. Ve výkresech půdorysů, především ale u řezů objektem se objevuje řada drobných nepřesností a nedotažených detailů, které by při takto sofistikovaném konceptu vyžadovaly více času a pozornosti k dopracování.
Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 66165