SMRČKOVÁ, Z. LABORARTORY BRNO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Boháč, Ivo

Studentka se ujala řešeného tématu osobitým a svérázným způsobem. Za nesporný klad koncepčního přístupu lze považovat odvahu vstoupit do řešeného území s návrhem jasně odrážejícím principy soudobého architektonického výrazu, což může být v daném prostředí určitým oživením. Škoda jen, že nebylo věnováno více pozornosti časovému limitu celé práce, aby mohla být detailněji propracována výsledná grafická adjustace projektu, která by lépe a jednoznačněji vysvětlila koncepční záměry autorky . Závěrem konstatuji, že práce splňuje všechny požadavky kladené na bakalářský projekt.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 85 Studentka nabízí výrazný autorský koncept řešení na úrovni odpovídající bakalářskému projektu
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Pospíšil, Zdeněk

Autorka předložila zajímavý koncept zástavby území, architekturu odpovídající významu navrhovaného objektu a významu řešené lokality. Škoda, že prostorový koncept je zde prezentován pouze fotografiemi modelu v relativně nízké technické kvalitě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B logicky reaguje na specifika řešeného území, především jeho provozní souvislosti
Architektonické řešení A bezesporu zajímavý koncept, svojí neobvyklostí odpovídající významu objektu
Provozní řešení A jasný, čistý, kvalitní provozně dispoziční koncept. Řešení meziskladu a vjezdu pro zásobování předpokládá, že se bude do objektu zacouvávat, což je v místě takto frekventované křižovatky nevhodné. 4.NP – pro sál této velikosti je třeba počítat s minimálně dvěma únikovými východy. Kancelář ředitele je bez přímého osvětlení a větrání.
Technicko konstrukční řešení B možné, adekvátní významu objektu. Více času by bylo třeba věnovat dopřesnění konstrukčních detailů. 1.PP –v prostoru mimo zakladač jsou zakresleny sloupy, zřejmě mělo jít o piloty, ty se ovšem značí jinak. Řezy jsou zpracovány příliš schematicky, horní a spodní stavba na sebe navíc nenavazují.
Formální úroveň C v celku kvalitní prezentace, která ovšem utrpěla absencí řádných vizualizací, které byly zřejmě z nedostatku času nahrazeny fotografiemi pracovního modelu, navíc také ve více méně pracovní kvalitě.
Navrhovaná známka
B
Body
86

Otázky

eVSKP id 66158