HAVLÍN, O. LABORARTORY BRNO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pelčák, Petr

Předložená práce splňuje všechny předepsané požadavky na bakalářský projekt. Dílčí nedostatky by při další práci bylo možné odstranit a projekt dopracovat. Formální úroveň projektu je velmi dobrá. Otázky a náměty: Proč jste se rozhodl pro navržené materiálové řešení fasády? Jak osvětlujete výstavní prostory a jak pracovní plochy ateliérů/dílen?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Student pracoval po celou dobu projektu vyrovnaně. Snaha o přesný a zároveň invenční přístup svazovala autorovi zejména v první fázi projektu ruce. Nemožnost vyřešit všechny výzvy spojené s daným místem (osa bulváru tř. Kpt.Jaroše, nárožní poloha na okružní třídě, sousedství městského parku, výškové parametry sousedních objetků apod.) vedla k opakování hmotových schemat, které však autora neuspokojovaly. Pokud by se pro svůj výsledný koncept rozhodl dříve, měl by více času projekt "dotáhnout".
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Nový, Vítězslav

Velmi dobrý bakalářský projekt ve kterém autor přes drobné nedostatky prokazuje své architektonické kvality a prokazuje, že je s to obstát v architektonické praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Autor v návrhu doplňuje nárožní proluku novým objektem, který jednoznačně odděluje veřejné prostranství městských tříd od vnitrobloku a zachovává tak původní charakter městského bloku.
Architektonické řešení B Navrhovaná stavba působí čistým a kultivovaným dojmem. Řešení průčelí z tmavého leštěného betonu objekt monumentalizuje a to snad až neadekvátně k danému typu stavby (alternativní umělecká “laboratoř – kreativní centrum – inkubátor...”).
Provozní řešení B Provozní řešení jasně odděluje samostatnou ateliérovou a galerijní část. V dokumentaci se objevují některé drobné dispoziční závady, jako např. málo ekonomické řešení parkování v suterénu či (dle názoru oponenta) nedostatečné provozní zázemí relativně kapacitní kavárny v přízemí objektu a také otevírání dveří z hlediska požární ochrany a evakuace osob.
Technicko konstrukční řešení A Navrhované konstrukční řešení je reálné. Autor logicky kombinuje dva konstrukční systémy, které odpovídají různým funkčním požadavkům objektu (galerie vs. ateliéry, dílny).
Formální úroveň B . Formální úroveň práce je na solidní úrovni. Celkové architektonické řešení objektu koresponduje s jednoduchou a čistou grafikou. V dokumentaci chybí vyobrazení “dvorního” průčelí.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 66133