JOJA, M. LABORARTORY BRNO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Ponešová, Barbora

Studentka předkládá řešení, ve kterém uzavírá městský blok pomocí tří samostatných objemů. Tyto elementární, introvertně orientované objekty vytvářejí "novodobou hradbu", za kterou se odvíjí samotný galerijní život. Budovy vymezují poloveřejný vnitřní dvůr. Autorka jej upravuje jako "louku - skryté místo odpočinku". Je otázkou, na kolik je tato romantická představa slučitelná s provozem galerie situované v centru města. Vnější fasády jsou bez perforace - až na výjimku galerijního "kukátka", akcentující polohu nároží. Ostatní otvory jsou důsledně orientovány do vnitřního dvoru. Čistotu konceptu hodnotím jako největší klad předkládané práce. Diskutabilní je poněkud formální řešení obvodového pláště, ocenila bych větší zájem o osvětlení galerie.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 95 V průběhu semestru vykazovala studentka aktivní zájem o práci. I přes počáteční váhání při hledání konceptu v první třetině semestru se podařilo projekt dopracovat na solidní úrovni.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Vrbka, Jan

Autorka vytvořila čitelný návrh, respektující okolní veřejný prostor. Svůj koncept hradeb, skládajících se ze tří tenkých deskových objemů, realizovala důsledně. Veškeré funkce se obracejí do intimního dvora, jediný otvor komunikující s exteriérem je příslušný galerii. Osobně nejsem přesvědčen o nevyhnutelnosti takového uzavření. Vedle potřeby soustředění se na vlastní tvorbu (reprezentovanou návrhem ateliérů) je přirozenou nutností také výsledky práce přístupně prezentovat. Typologie ateliérů je uzpůsobena potřebám multimediální tvorby. Ochota jít se svým návrhem k budoucím potenciálním uživatelům během sestavování stavebního programu je sympatickým rysem práce Marie Brabcové.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B + čitelné definování veřejného prostoru; odstínění vnitrobloku od hlučné silnice; organizace dopravy. - pouze dvoumetrová šířka průchodu k hlavnímu předprostoru nevytváří motivaci ke vstupu.
Architektonické řešení C + jasný koncept použití materiálů; důslednost provedení ideje hradby; práce s materiály - charakter stavby je nepřístupný; poněkud prvoplánový akcent konzoly – galerie mohla být akcentována i jinými prostředky ve větším souladu se zbytkem kompozice - např. výškou atd.; dramaturgická vazba průchodu výstavními prostory je ve 3np, 4np a 5np zmatená - prostor konzoly je zasazen do objemově prostorové skladby zbytečně komplikovaně, díky půlpatru také méně přístupně.
Provozní řešení C + konzultace požadavků na dispozice s potenciálními uživateli; dispozice jsou čitelné; efektivní řešení parkování pomocí zakladačů. - neekonomické poměry obsluhujících a obsluhovaných ploch (jádra a soc. zázemí x kanceláře nebo ateliéry); nájemci vrchních kanceláří chodí skrz administrativu galerie; prostory galerie jsou velmi úzké (omezují tudíž možnosti využití); v okamžiku zásobování galerie výstavním fundusem dochází ke křížení tras s návštěvníky galerie v uličce u výtahů v 1np.
Technicko konstrukční řešení B + jasný konstrukční koncept, pozornost byla věnována vnitřním technologickým skladbám. - chybí přerušení tepelného mostu v úrovni stropu depozitáře a atiky.
Formální úroveň B Schází perspektiva interiéru (jakkoliv nebyla závazně požadovaná).
Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 66118