KROPÁČEK, P. Podnikatelský záměr na rozšíření podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Khateb, Fabian

Student splnil cíl práce, práce je na velmi dobré úrovni a jelikož se jedná o praktické řešení, které bude mít uplatnění v reálu, tak navrhuji hodnocení A

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Turek, Lukáš

Diplomová práce má rozsah 99 stran. V dalších přílohách jsou správně doplněny některé specifikace důležitých zařízení, která se přímo týkají tohoto projektu. Obsah práce plně koresponduje s jejím zadáním. Diplomant Bc. Petr Kropáček si jako téma pro svou diplomovou práci zvolil podnikatelský záměr na rozšíření podniku. Za cíl práce si autor zvolil prokázat realizovatelnost rozvoje podniku prostřednictvím investice do nové výrobní linky. Dále prověřit potenciál produktů, které by bylo možné začít vyrábět díky uvolněným kapacitám. Diplomová práce je rozdělena do několika kapitol, které na sebe srozumitelně navazují. V úvodní části diplomové práce se autor věnuje teoretické problematice a především struktuře podnikatelského záměru. Kladně hodnotím použitou odbornou literaturu a citace z ní, které odpovídají danému tématu. Analytická část je dostatečného rozsahu a je rozdělena do čtyř kapitol. Jako první autor správně uvádí exekutivní souhrn, kterým by měl začínat každý podnikatelský záměr. Správně je také uvedeno, že se tato část zpracovává až jako poslední. Druhou částí je charakteristika firmy, která přehledně shrnuje základní aspekty podniku. Třetí a nejrozsáhlejší část autor pojmenoval jako Analýza vnějšího a vnitřního prostředí. Tuto část hodnotím velice pozitivně, zejména zvolené techniky sběru dat, postup dotazníkového šetření. Veškeré analýzy jsou zde popsány spíše stručně a s logickou posloupností. Stručnost vzhledem k povaze tohoto projektu a velikosti firmy hodnotím kladně. V poslední kapitole analytické části jsou objasněny její výsledky a souvislosti s chodem společnosti. Poslední významnou kapitolou diplomové práce jsou vlastní návrhy řešení autora. Zde plynule přechází, s ohledem na formální strukturu podnikatelského záměru, ke konkrétním krokům, které povedou k zavedení nové výrobní linky, odděleného provozu výroby nových produktů a dalších dílčích kroků, které souvisejí s komplexním rozvojem společnosti. Tuto část považuji za nejdůležitější z celého obsahu. Je kvalitně a podrobně propracovaná. Autor se soustředí i na důležité detaily, které mohou projekt ovlivnit. Formální i jazyková stránka celé diplomové práce dosahují potřebné kvality a nemám k ní žádné výhrady. Text je dobře členěný, obrázky, grafy a tabulky jsou poutavě zpracovány a jejich umístění je zvoleno velmi příhodně. Diplomová práce jako celek je zpracována přehledně, s použitím vhodných metod. Kladně hodnotím především praktičnost zvoleného tématu a jeho přínos pro skutečnou realizaci těchto inovací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 67225