DOLEŽAL, Z. Optimalisace výrobně-montážní linky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Klapka, Jindřich

Práce se v souladu se zadáním zabývá metodami určování konfigurace vícemodelových výrobně-montážních linek. V rámci analysy současného stavu autor na základě adekvátního rozboru současné literatury vzájemně srovnává pět metod tohoto druhu, a to jednak z hlediska kvality výsledku vyjádřeného hodnotou různých kriteriálních funkcí, jednak z hlediska spotřeby výpočetního času. Dochází k závěru, že k navrhování linky, která by umožňovala sestavovat více vzájemně podobných variant téhož výrobku, se nejvíce hodí metoda Bukchinova, považujeme-li za hlavní kriterium minimalisaci nákladů na její konfiguraci. Tuto metodu autor zvolil za předmět dalšího zdokonalování. Navrhl v ní jedenáct různých druhů úprav, které prakticky vyzkoušel na souboru příkladů, čímž dosáhl až padesátinásobného zkrácení doby trvání výpočtu, a v některých případech též zlepšení hodnoty kriteriální funkce. Poskytl též podnětné návrhy pro postup dalšího výzkumu, který by vedl k dalšímu zkvalitňování výsledků. Myslím, že budoucím aplikacím by jednoznačně prospělo sestavení programového systému pro paralelní výpočet všemi dvanácti variantami programu (včetně původní varianty Bukchinovy), který by z výsledků paralelních výpočtů automaticky vybíral nejlepší. Připomínky mám formální povahy: 1) Grafická neupravenost u vidlicových rovnic (např. na str. 21, 29), 2) Překlepy (např. na str. 19, 20, 25), 3) Místy nehospodárné využití prostoru stránek, 4) Nezvyklé číslování stránek (autor zřejmě do číslovaných stránek počítá i obálku z průhledné folie, její líc i rub), 5) Úvod je příliš stručný, i když autor detailním rozpracováním tématu uvnitř práce prokázal, že respektuje hlavní vlivy, které na řešení mohou působit. V Brně, dne 14.6.2011 Doc. RNDr. Jindřich Klapka, CSc.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Karpíšek, Zdeněk

Diplomová práce je velmi kvalitní. Oceňuji zvládnutí řady popsaných metod a zejména dosažení původních výsledků: modifikací vybraných metod a jejich implementací. Poznámky a připomínky ke zpracování DP: - označení operace násobení hvězdičkou ve vzorcích nenípříliš vhodné - str. 23: není jasné, co se rozumí "modelem výrobku" - str. 29: nevhodný typ písma (italica) - str. 35: nejasný význam pravé strany ve vztahu (32) - str. 58: nepříliš kvalitní Obr. 15 - str. 65: citace [1] a [2] jsou zbytečné, citace dalších zdrojů nejsou vždy v souladu s normou ČSN ISO 690 (např. chybí ISSN) Uvedené připomínky nejsou podstatné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 41805