URBÁNEK, J. Výpočet a návrh elektrického podlahového topení dle ČSN [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Macháček, Jan

1) Splnění zadání Předkládaná bakalářská práce se měla zabývat problematikou elektrického podlahového topení a s tím spojených předpisů, norem, výhod potažmo problémů a otázek. Diplomant měl učinit průzkum a studium dotčených norem a na základě získaných poznatků provést návrh a kalkulaci elektrického podlahového topení pro zvolený objekt. Následně měla být provedena volba vhodného tarifu silové elektřiny, popřípadě porovnání výhodnosti mezi několika tarify. V závěru práce měl pak diplomant zhodnotit možnost napájení elektrického podlahového topení z alternativních zdrojů konkrétně z fotovoltaických panelů. Tyto dílčí body zadání diplomant splnil. K řešení a provedené práci mám však následující připomínky. - Ekonomické část práce a zejména posouzení provozních nákladů je neúplná. - Diplomant uvažuje i vytápění zádveří, což je v praxi neobvyklé. - Na straně 48 diplomant uvádí, že je možné s distributorem domluvit doby trvání nízkého a vysokého tarifu. - Ekonomické zhodnocení fotovoltaických panelů se týká jen pořizovacích nákladů, což je jen část ekonomické analýzy. - Jazyková stránka práce je na nízké úrovni. - Srovnání tarifů se omezuje v podstatě jenom na vyjmenování dostupných tarifů dvou distributorů. Chybí jakýkoliv ukázkový výpočet. 2) Aktivita během řešení a zpracování práce Diplomant byl během řešení práce poměrně aktivní a samostatný. Bohužel z práce není patrná žádná vlastní invence a diskuze problematiky. 3) Formální zpracování práce Formální zpracování práce má dvě hlediska. Z hlediska grafického a formálních požadavků na práce tohoto typu je práce na relativně dobré úrovni a nevykazuje větší chyby a nedostatky, které by se negativně projevily na celkové hodnocení. Z hlediska gramaticky, spisovné češtiny a skladby textu má práce velice nízkou úroveň, a aniž bych zde jmenovitě uváděl dílčí chyby, doporučuji se na tyto nedostatky v dalším studiu zaměřit. 4) Využití literatury Autor pracuje se širokým spektrem pramenů, zahrnující odborné publikace, odborné články, relevantní odborné portály atp. Volba a využití pramenů odpovídá charakteru bakalářské práce. Literatura je i řádně a dle norem citována.

Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Šlezingr, Jan

Práce popisuje nejdříve princip funkce a návrh podlahového elektrického topení. V druhé části práce je proveden návrh topné soustavy do konkrétního objektu, srovnání s jinými druhy vytápění a možnosti propojení s fotovoltaickým systémem. V části návrhu topné soustavy postrádá oponent důkladnější popis řešeného objektu. V části práce, kde autor vyčísluje náklady na realizaci topné soustavy, autor vůbec nezapočítává náklady na realizaci, naceňuje pouze materiál a nepřesnými čísly dále provádí přesné výpočty. Autor práce provádí finanční srovnání s vytápěním tepelný čerpadlem, srovnání je však podle oponenta nesmyslné a nedokončené, neboť nezahrnuje všechny okolnosti nutné pro srovnání. Část práce, kde se provádí analýza propojení elektrické topné soustavy s domácí fotovoltaickou elektrárnou, považuje oponent za neúplnou. Autor práce zřejmě nemá tušení o tom, jaké jsou rozdíly mezi distributorem, výrobcem a obchodníkem s elektrickou energií. Tyto pojmy jsou v práci často zaměňovány a dochází tak zásadním nedorozuměním a k nesmyslným závěrům. Prováděné analýzy a srovnání jsou místy obtížně srozumitelné. Autor práce neprovedl žádné grafické srovnání analyzovaných variant a to, co by se dalo vyjádřit několika grafy, velice neobratně slovně popisuje. Jazyková úroveň práce je na velmi špatné úrovni. Autor práce zcela ignoruje pravidla větné skladby. Jednotlivé části textu mezi velkým písmenem a tečkou často nelze nazvat větami, neboť nesplňují definici věty (existence přísudku). Tam, kde se autor pokouší skládat souvětí, jsou interpunkční znaménka použita často chybně. Podměty a přísudky ve větě často nejsou ve shodě a dochází k rozmělňování vět do jakéhosi volného proudu roztěkaných myšlenek. V textu se vyskytují nelogičnosti, myšlenky nemají návaznosti, nebo naopak několik vět po sobě opakuje stejné tvrzení.

Navrhovaná známka
D
Body
69

Otázky

eVSKP id 67025