NEMEC, T. Návrh metodiky pro příručku ISMS a opatření aplikované na vybrané oblasti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedlák, Petr

Práce splnila velmi dobře zadání. Je velmi vhodná a použitelná jako pilotní projekt pro nadnárodní společnost. Doplňující dotazy: 1. Nakolik se zmíněné firmy v práci dotýká ČSN ISO/IEC 27799 (potažmo ISO/IEC 27799)? 2. Jak se systémově řeší přehřívání zařízení v datovém rozvaděči?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Vonyš, Rudolf

Práce obsahuje velmi dobře zpracovanou analýzu rizik. Má velmi dobrou vypovídací schopnost pro zavedení ISMS v prostředí naší firmy. V oblasti fyzických bezpečnostních opatření je patrné dobré zvládnutí dané problematiky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 67083