BENEŠ, R. Segmentace ultrazvukovych snimku za ucelem detekce arterialni steny a mereni vrstev intima-media [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Říha, Kamil

Ing. Radek Beneš po dobu svého doktorandského studia pracoval vždy velmi zodpovědně a svědomitě. V průběhu řešení jemu svěřených úkolů si osvojil způsob a pravidla vědecké práce, což uplatnil i při vytváření a sepisování textu dizertace, která je podle mého názoru velmi kvalitní. V průběhu jeho doktorského studia participoval na řešení několika projektů a zkušenosti sbíral i na zahraničních stážích. Díky zájmu Ing. Beneše o danou problematiku v průběhu jeho studia vznikla řada algoritmů, implementací a textů, jejichž část tvoří v ucelené podobě předloženou dizertaci. Kromě zodpovědného přístupu se může práce Ing. Beneše opřít také o velmi kvalitní teoretické základy, o čemž vypovídají jeho výsledky při absolvování magisterských i doktorských kurzů. Celkově tedy mohu hodnotit přístup a kvalitu práce Ing. Beneše velmi pozitivně.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Chromý,, Erik

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Dostál, Otto

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 68208