MEZEK, J. Internetová aplikace pro podporu servisu zdravotnických přístrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Fedra, Petr

Student v prvních pěti kapitolách poněkud obsáhle popsal zdravotnický systém v České republice, servis zdravotnických přístrojů v nemocnicích, rozdělení zdravotnických přístrojů a přehled nemocničních informačních systémů. Mnohem důležitější i zajímavější jsou kapitoly s návrhem a realizací databázové aplikace Caché, která umožňuje zadávat a sdílet evidenci servisu zdravotnických přístrojů v nemocnici. Aplikace je částečně realizovaná v nemocničním informačním systému CLINICOM. Z časových důvodů už nebylo realizováno zasílání SMS zpráv, přesto doporučuji práci k obhajobě stupněm B/88.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 18/20
Formální zpracování práce B 17/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Dvořák, Miroslav

Druhá až pátá a sedmá kapitola jsou kompilace z různých zdrojů autorem citovaných. Po formální stránce mi vadí řada překlepů a používání slov jako "implentace" ve smyslu "implementace", "elektrický přístroj" namísto "elektronický" a podobně. V sedmé kapitole je popis systému Caché uveden nad i pod obrázkem stejně - zkopírováno z nepozornosti. Návrh internetové aplikace pro servis zdravotnických přístrojů je proveden dobře a realizace je funkční. Vadí mi zde drobné detaily jako např. nutnost použití myši namísto klávesy Enter po přihlášení do systému, totéž po zadání filtrů a podobně. To ale na funkčnosti a splnění zadání nic nemění. Doporučuji ohodnocení práce stupněm A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 40750