BĚLÁKOVÁ, S. Mykotoxiny v pivovarských surovinách a v pivu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Čáslavský, Josef

Ing. Sylva Běláková nastoupila do doktorandského studia v oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí v roce 2010/2011. Během doktorského studia složila všechny předepsané zkoušky a splnila všechny další požadavky předepsané studijním řádem pro DSP. Její disertační práce je zaměřena na problematiku výskytu mykotoxinů v pivovarských surovinách a v pivu. Optimalizace analytických metod pro stanovení vybraných mykotoxinů v pivovarských surovinách a pivu. Jejími dílčími cíli byla optimalizace analytických postupů pro stanovení vybraných mykotoxinů (aflatoxinu, ochratoxinu A, fusariových mykotoxinů a deoxynivalenolu) v pivovarských surovinách a pivu. Výsledky jednotlivých etap byly předloženy odborné veřejnosti formou 5 publikací, které jsou součástí disertační práce. Lze konstatovat, že tato práce je zaměřena na aktuální tématiku, přináší řadu nových výsledků a jako taková je dokladem odborné kompetence uchazečky. Na základě toho doporučuji přijmout tuto práci k obhajobě a jmenované udělit po jejím úspěšném obhájení vědeckou hodnost Ph.D.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vávrová, Milada

Předložená dizertační práce je zpracována moderním způsobem, tzn., že její úvod je tvořen vstupním textem představujícím řešenou problematiku a získané výsledky prováděných experimentů jsou prezentovány jako nejdůležitější publikační výstupy autorky dizertační práce. V tomto případě se jedná o pět publikací, již uvedených ve 4 časopisech s IF, a to v časopise Food Chemistry, 2x v časopise Food Control, 1x v časopise Advances in Chromatography and Electrophoresis & Chiranal a 1x v recenzovaném časopise Kvasný průmysl bez IF. Protože se, kromě jedné publikace jedná již o recenzované příspěvky, budu jejich odbornou úroveň hodnotit jen okrajově a pozornost budu věnovat zejména úvodnímu textu. Přesto bych si dovolila upozornit na tu skutečnost, že by bylo vhodné, aby názvy a texty příspěvků uvedené v seznamu příloh a vlastních publikací byly shodné; znamená to, že pokud jsou publikace v anglickém jazyce, měly by být takto prezentovány i v seznamu příloh. Text základní kapitoly je zpracován do 10 kapitol, přičemž 1. kapitola je úvod, 2. cíle předložené dizertační práce, 3. základní charakteristika mykotoxinů, 4. způsoby analýzy mykotoxinů, 5. výsledky a diskuse realizovaných prací, 6. závěr, 7. citovaná literatura představující 210 literárních pramenů, 8. seznam publikací autorky, 9. přehled symbolů a zkratek a 10. přílohy, které reprezentují již zmíněný soubor publikací. Seznam publikací je rozčleněn na impaktované publikace (9), recenzované publikace (18), příspěvky ve sborníku (36) a přednášky (5). Z tohoto seznamu je zřejmé, že autorka dizertace již v průběhu řešení prezentuje výsledky, což považuji za velmi dobré, protože takto seznamuje odbornou veřejnost nejen se svojí výzkumnou činností, ale současně reprezentuje své pracoviště i školící pracoviště FCH VUT v Brně. Celý úvodní text je rozdělen na teoretický úvod, metodiku a výsledky a diskusi realizovaných prací. Práce je sepsána pěknou češtinou, bez gramatických chyb a téměř bez překlepů. Za nepřehledné však považuji to, že autorka dizertace všude používá pouze kulaté závorky, což je v textu nepřehledné, zejména jsou-li v kulatých závorkách vedle sebe např. zkratky používané přístrojové techniky a autoři citované literatury, případně vysvětlené zkratky, názvy mikroorganismů a autoři citované literatury apod. Jsem toho názoru, že by bylo vhodnější používat pro citaci literatury hranaté závorky, což je v publikacích běžný, zavedený trend. Celý úvodní text je pro přehlednost a lepší pochopení doplněný tabulkami, barevnými grafy a obrázky, strukturními vzorci a schématy. Na základě toho lze konstatovat, že grafická úroveň dizertační práce je na vysoké úrovni. To platí prioritně pro teoretickou část. Ve výsledkové části jsou odděleně diskutovány ochratoxin A, aflatoxiny, fusariové mykotoxiny a deoxynivalenol obsažený v pivu. U každé části jsou prezentovány příslušné přílohy. Za vysoce přínosné považuji některé tabulky z metodické části, ze kterých je zřejmá celá škála metod používaných pro stanovení sledovaných analytů a zejména koncentrace, prokázané buď v pivu nebo v pivovarských surovinách. Pro izolaci analytů z matric lze použít různé typy SPE kolonek, imunoafinitní kolonky a metodu QuECheRS, pro vlastní analýzu potom imunochemickou metodu ELISA a kapalinovou chromatografii s hmotnostní detekcí, respektive s fluorescenční detekcí. Vzhledem k recenzovaným výsledkům nemám k práci žádné podstatné připomínky. Na základě prostudování a komplexního zhodnocení dizertační práce předložené Ing. Sylvií Bělákovou lze konstatovat, že byly splněny vytčené cíle, byl zpracován text, který plně odpovídá požadavkům Studijního a zkušebního řádu FCH VUT pro doktorské studium a proto doporučuji předloženou práci k obhajobě a po jejím úspěšném průběhu doporučuji adeptce udělit vědeckou hodnost Ph.D. Brno, 3.9.2013 prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc.

Navrhovaná známka

Otázky

Márová, Ivana

Navrhovaná známka

Kráčmar, Stanislav

Dizertační práce je věnována významné problematice mykotoxinů v pivovarských surovinách, jejich působení na kvalitu piva a optimalizaci jejich stanovení v těchto surovinách a produktech. Předložená dizertační práce je experimentálně zaměřena a je členěna do 10 kapitol dle běžných zvyklostí. Celkem je sepsána na 64 stranách tvořených textem, tabulkami a grafy a Přílohami publikovaných vědeckých prací, které sloužily k sepsání dizertační práce. Stanovené cíle (3) jsou jasně, věcně a obsahově formulovány. Úvod a Přehled literatury je věnován problematice mykotoxinů v pivovarských surovinách a jejich analýze. Kapitoly jsou napsány srozumitelně a jsou zaměřeny na řešenou problematiku. Uvádím jen malou připomínku, autoři se nejčastěji citují dle roků vydání literárního zdroje, poté je možné použít abecední uspořádání. Dále na s. 17 v rámečku chybí uvést území. Výsledky práce jsou prezentovány 5 vědeckými pracemi již publikovanými ve významných vědeckých periodikách (Food Chemistry, Food Control) , nebo jsou předloženy k oponentnímu řízení. Vzhledem k tomu, že výsledky práce prošly náročným oponentním řízením, nemám k práci žádných výhrad. Závěry dizertační práce jsou správně formulovány a mohou sloužit pro další rozvoj zkoumané problematiky a pro využití v pivovarnické praxi. Kapitola Literatura obsahuje 113 citací domácích a zahraničních autorů a internetové zdroje. Závěrečná část dizertační práce uvádí publikační aktivity dizertantky. Celkové zhodnocení dizertační práce: Předložená dizertační práce přináší řadu nových, případně zpřesňujících vědeckých poznatků. Dizertační práci hodnotím jako výbornou a velice zdařilou. Závěr Předložená dizertační práce paní Ing. Sylvy Bělákové splňuje po stránce vědecké, obsahové a formální požadavky stanovené příslušnými vyhláškami pro získání akademické hodnosti. Na základě uvedeného navrhuji paní Ing. Sylvě Bělákové po úspěšné obhajobě dizertační práce udělení akademického titulu Ph.D. v doktorském Studijním programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí ((P2834), studijním oboru Chemie životního prostředí (2805V003). Ve Zlíně dne 25. 8. 2013 prof. Ing. Stanislav Kráčmar, DrSc.

Navrhovaná známka

Otázky

eVSKP id 68173