TRNOVÁ, K. Rozměření signálů EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kozumplík, Jiří

Řešitelka měla navrhnout a realizovat algoritmus pro podrobné rozměření vybraného cyklu klidového signálu EKG, který vychází ze známých poloh začátků a konců vlny P, komplexu QRS a konce vlny T. Ve druhé části práce měla navrhnout a realizovat algoritmus pro výběr reprezentativního cyklu pro morfologickou analýzu klidového EKG. K tomuto účelu jí byl poskytnut program pro automatickou detekci poloh výše zmíněných pěti lokalit. Práci odevzdanou v řádném termínu autorka neobhájila kvůli nedostatečné prezentaci dosažených výsledků v odevzdaném textu a také díky nedostatkům v odevzdaných programových souborech. Nyní autorka odevzdala upravené programové jednotky pro výběr cyklu i pro jeho podrobné rozměření; programy jsou výrazně lépe zpracovány a jsou funkční až na drobné nedostatky, jako např. občasné opožděné detekce extrémů o jeden vzorkovací interval. Některé moje připomínky, zejména ke zhodnocení dosažených výsledků, autorka nestihla zahrnout do textu práce, jako např. komentář k výsledkům detekcí uvedeným v přiložené excelovské tabulce.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Provazník, Ivo

Studentka Kateřina Trnová se ve své práci zabývala problematikou rozměření klidových signálů EKG. Text práce je v rozsahu 33 stran (bez příloh) a obsahuje seznam 16 odborných pramenů, které pro řešení práce postačují. Předložená práce byla po prvním negativním posudku dopracována. Mohu konstatovat, že kvalita vyjadřování byla výrazně zlepšena, jednotlivé části textu práce jsou již na dostatečně srozumitelné úrovni a byly opraveny jazykové chyby. Po formální stránce je práce vyhovující. Vlastní program ve formě sestavy m-souborů Matlabu je srozumitelně napsán a komentován, je funkční a jeho grafické výstupy byly použity v práci pro dokumentaci řešení projektu. Z předložené práce vyplývá, že byly splněny všechny body zadání. Výhradu lze mít ke způsobu diskuse výsledků. Řešení projektu bylo ověřováno na kompletní CSE knihovně EKG záznamů (vyjma 3 zmíněných záznamů). Výsledky rozměření jsou však uvedeny jen ve formě poznámek v přiloženém excelovském souboru, ačkoliv by měly být uvedeny přímo v kapitole Realizace a dále podrobně diskutovány v kapitole Závěr (či ve zvláštní kapitole Diskuse). Není tak zcela zřejmé, jak je vytvořený algoritmus účinný. Při detailním studiu příloh a při spuštění vytvořeného programu to však lze odvodit a proto mohu práci považovat za akceptovatelnou na bakalářské úrovni.

Navrhovaná známka
C
Body
70

eVSKP id 68143