KANTOR, P. Pulzní nabíjení olověného akumulátoru využívající záporných proudových pulzů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Křivík, Petr

Student Bc. Pavel Kantor se ve své práci zabývá vlivem pulzního nabíjení využívajícího záporné proudové pulzy na užitné vlastnosti článků olověného akumulátoru. Student provedl veškeré experimentální práce na pracovišti elektrochemických zdrojů ústavu elektrotechnologie FEKT, provedená měření a experimenty přizpůsobil přístrojovému vybavení a možnostem pracoviště. Na základě výsledků experimentů zpracoval diplomovou práci v rozsahu 50 stran včetně seznamu použité literatury. Teoretická část zahrnuje rozdělení olověných akumulátorů, popisuje konstrukci a uvádí přehled negativních jevů ovlivňujících činnost olověných akumulátorů. Dále se zaměřuje na popis používaných nabíjecích režimů s důrazem na metody nabíjení pulzním proudem. Praktická část práce je věnována rozboru 3 experimentů, ve kterých byli testovány u 2 experimentálních článků nabíjecí režimy využívající záporné proudové pulzy. Tyto režimy se lišily délkou nabíjecího pulzu, délkou stání a také velikostí proudu nabíjecího pulzu. Byl zde blíže studován vliv pulzního nabíjení zejména na změny kapacity a délku nabíjení pokusných článků olověného akumulátoru. Požadavky zadání práce byly splněny, student projevil zájem o zpracovávanou problematiku, k řešení problémů přistupoval samostatně a nejasnosti konzultoval s vedoucím práce. Práce je sepsána přehledně, její vnější úprava a grafické zpracování jsou na dobré úrovni. Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným v daném oboru. Předložená práce a její zpracování splňují všechny požadavky kladené na diplomovou práci. Práce přináší nové poznatky v oblasti optimalizace nabíjecího procesu olověného akumulátoru. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Vaněk, Jiří

Student se ve své práci, zadané ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, zabývá problematikou pulzního nabíjení olověných akumulátorů s využitím záporných proudových pulzů. Práce je zpracována v rozsahu 50 stran včetně seznamu použité literatury, seznamu zkratek a obrázků. Práce je rozčleněna do čtyř kapitol. V první kapitole se student zabývá úvodem do problematiky olověného akumulátoru, elektrochemickými reakcemi a jevy spojenými s jeho činností. Následující kapitola se věnuje problematice nabíjení a vybíjení olověného akumulátoru a možnosti pulzního nabíjení. V praktické části student popisuje výrobu experimentální elektrody a vyhodnocení experimentů. Předložená práce je sepsána pečlivě, přehledně a výstižně s vnější úpravou a grafickým zpracováním na dobré úrovni a odborná úroveň práce odpovídá znalostem získaným v daném oboru magisterského studijního programu. K práci mám připomínky k nesrovnalostem znamínek nabíjecích a vybíjecích proudů při náběhovém cyklování. Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a zadání diplomové práce bylo splněno. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou C.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Otázky

eVSKP id 68145