BÁTORA, B. Analýza ferorezonančního přepětí v elektrických sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Toman, Petr

Ing. Branislav Bátora absolvoval Fakultu elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně v roce 2006 a téhož roku započal s doktorským studiem. V roce 2008 složil státní doktorskou zkoušku a v prosinci 2013 odevzdal disertační práci. Předložená disertační práce je zaměřena na problematiku ferorezonančních jevů v elektrizační soustavě. Pravděpodobnost vzniku těchto jevů souvisí významně zejména s nízkými ztrátami v daných konfiguracích sítě a s nastavením provozního bodu blízko kolena magnetizační charakteristiky. Oba tyto faktory, tedy snižování ztrát v síti a minimalizace nákladů na materiál magnetických obvodů jsou v současnosti v souladu s trendem návrhu a provozování energetických systémů, tedy problematika ferorezonance zde nabývá na významu a s postupnou rekonstrukcí soustavy se zvyšuje pravděpodobnost výskytu těchto nežádoucích jevů vedoucích často ke zničení zařízení. Doktorand se během studia seznámil s teoretickými pracemi a standardy v dané oblasti. Následně analyzoval vybrané konfigurace energetických systémů náchylných na vznik ferorezonance. Dále bylo provedeno srovnání softwarových nástrojů vhodných pro řešení těchto nelineárních obvodů a byly navrženy opatření pro snížení pravděpodobnosti vzniku ferorezonance pro jednotlivé vybrané kongigurace sítě. Student věnoval zpracování teoretické i praktické části velké úsilí a prokázal schopnost samostatné vědecké práce. Ing. Bátora je autorem nebo spoluautorem 21 článků ve sbornících mezinárodních a národních konferencí a 4 článků v národních a mezinárodních časopisech, přičemž 11 publikací je evidováno v databázi Web of Science (h-index=1). Aktivně se podílí na výuce problematiky projektování elektroinstalací, kde se během doktorského studia jako řešitel či spoluřešitel 4 projektů FRVŠ významně zasloužil o modernizaci a inovaci laboratorní a výuky a výuky projektování s využitím výpočetní techniky. V oblasti projektování se také podílí na spolupráci pracoviště s průmyslem. Jsem přesvědčen, že uchazeč splňuje všechny předpoklady pro udělení ak. titulu doktor. Disertační práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Eleschová,, Žaneta

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Krejčí, Petr

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 68136