SVOZIL, M. Řídicí systém pro laserovou herní zbraň [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Šebesta, Jiří

Cílem bakalářské práce byl návrh modulů pro zbraňový systém hry lasertag. Po dohodě s vedoucím pak měl být realizován zvukový modul a kapacitní spínač. V úvodní části student stručně popisuje celý herní systém a specifikuje základní požadavky na jednotlivé subsystémy. Následuje vlastní návrh subsystémů. V realizační fázi práce sestavil a oživil ozvučovací modul i kapacitní spínač a provedl základní testy a měření. V některých fázích však mohl být proveden hlubší rozbor daného problému doplněný obvodovými simulacemi (např. rekonstrukční filtr u ozvučovacího modulu). Text práce je systematický s drobnými chybami. Požadavky na dopracování a finalizaci firmware ozvučovacího modulu byly splněny. Rovněž byla podstaně přepracována původní textová část práce.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Frýza, Tomáš

Předložená práce je orientována na mikroprocesorové řízení. Cílem měl být komplexní systém pro laserovou herní zbraň. Textová část práce, psaná v LaTeXu, obsahuje 30 stran + přílohy a obsahy/seznamy a zvolené členění kapitol je přehledné a logické. Přesto, samotný text je poměrně špatně čitelný; vícekrát (mnohokrát) se konstatují stejné údaje, autor často používá obecných výrazů typu „dostačující“, „vhodný“, místo konkrétních (technický) údajů. Z plánovaných částí zbraňového systému byl realizován jen jeden zvukový modul a kapacitní snímač. Řídicí deska zbraňové jednotky, obsahující IR, laser, display, Wifi modul, je v textu jen představena a v příloze je uvedeno obvodové zapojení (bez DPS a bez softwaru). Požadované zadání tak nebylo splněno. Přestože je textová část tvořena systémem LaTeX, nejsou dodržena všechna formální pravidla psaní závěrečné práce (např. chybějící odkazy na obrázky v textu, opakování stejných citovaných zdrojů, zbytečná volná místa za obrázky, používání desetinných teček). Ze softwaru obsahuje přiložené CD jen obslužný program pro zvukový modul (psán v jazyce ASM) a v textu nezmíněný „program pro odesílání zvukového záznamu“. Údajně odladěný zdrojový kód pro kapacitní snímač k dispozici není. Aplikace zvukového modulu obsahuje 6 zdrojových souborů; popisný soubor mikrokontroléru a Makefile však chybí. Rekompilace-z dostupných zdrojů-tak není možná. Ocenil bych také podrobný popis funkce celého programu; v textu jen 4 řádky na str. 34.

Navrhovaná známka
F
Body
45

Otázky

eVSKP id 68194