NOVOTNÝ, V. Zdokonalování palivových čerpadel, možnosti a omezení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Bušov, Bohuslav

Autor, na základě zaměření svého středoškolského vzdělání, sám navrhnul téma semestrální a bakalářské práce - Zdokonalování palivových čerpadel, možnosti a omezení. Svoji práci na tématu i studium přerušil v uplynulém školním roce z rodinných důvodů a v tomto roce hodlá dokončit bakalářský stupeň. Vladimír Novotný na bakalářské práci pracoval svědomitě a cílevědomě. Využíval možnosti konzultací jak s vedoucím, tak velmi užitečných konzultací s odborným pracovníkem firmy Bosch, Jihlava. V první kapitole provedl rešerši dostupných systémů vstřikování paliva do vznětových motorů od různých výrobců, ve druhé kapitole se zaměřil na důkladnou analýzu struktury a způsobu řízení vstřiku paliva u systému Common Rail firmy Bosch Jihlava a nakonec zmiňuje možné směry zdokonalování piezoelektrického principu vstřikování paliva. Podrobnější další analýza jedné z možností zdokonalování piezoelektrického snímače, zmiňovaných nespolehlivých kontaktních styků v paketu řazených piezoelektrických prvků by mohla být zajímavá také z hlediska elektrických přístrojů, protože problematika kvality kontaktního styku je trvale řešenou otázkou. Jako vedoucí bakalářské práce soudím, že Vladimír Novotný zadání splnil. Předloženou bakalářskou práci hodnotím práci jako velmi dobrou, 85 bodů. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Veselka, František

Bakalářská práce má být věnována problematice palivových čerpadel a jejich zdokonalování. Prakticky je rozdělena na čtyři kapitoly. Vyznačuje se přijatelnou stylistikou a grafickou úpravou. Autor měl za úkol nastudovat stávající stav techniky v oblasti systémů pro vstřikování paliva. Poté se zaměřit na produkt firmy Bosch a navrhnou možnosti jeho zdokonalení. Proto v první kapitole shrnuje poznatky o existujících technických systémech, jejich výhodách a odlišnostech. Ve druhé kapitole jsou popsány elektrotechnické a elektronické konstrukční prvky systému vstřikování Common Rail včetně akčního členu, popisu elektrických schémat a průběhů spouštění vstřiku programovými prostředky. Třetí kapitola je věnována piezoelektrickým snímačům a PZT keramice používané v aktuátorech. Autor zde uvádí nevýhody dnešních aktuátorů a navrhuje možnost jejich zdokonalení cestou jiného zapojení piezokrystalů. Domnívám se, že při zpracovávání této bakalářské práce došlo k pochybení v názvu práce, neboť palivové čerpadlo, kterému se měl původně podle názvu věnovat, představuje jiný podsystém soustavy dodávky paliva než je vstřikovač, na který autor zaměřil svoji práci. Tuto záležitost je nezbytné ujasnit. Při zpracovávání návrhů na zdokonalení systému vstřikování bohužel nevyužil technických možností, dostupných na ÚVEE FEKT VUT v Brně, zejména vědecké metodiky TRIZ. Návrhy nejsou zpracovány systematicky, s konkrétním řešením. V této části práce zůstává autor v hypotetické rovině. Návrhy by zasluhovaly podrobnější rozpracování. Kritické poznámky a dotazy: - Název BP nekoresponduje s řešenou problematikou, - Student by měl vysvětlit pojem „tuhý roztok“, - Jaká je příčina stárnutí PZT keramiky a jak koresponduje tato skutečnost s požadovanou životností vstřikovačů,

Navrhovaná známka
D
Body
65

Otázky

eVSKP id 67135