JAKUB, M. Technologie HAL a vliv vybraných faktorů na kvalitu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Starý, Jiří

Zadání BP s názvem "Technologie HAL a vliv vybraných faktorů na kvalitu" bylo splněno v rámci technických možností. Aktivita studenta během řešení a zpracování práce byla na velmi dobré úrovni. Student se pravidelně účastnil konzultací a diskutoval řešenou problematiku. Byl poměrně samostatný při řešení práce a ve spolupráci s firmou GATEMA Boskovice provedl a vyhodnotil mnoho technologických faktorů podílejících se na kvalitě povrchové úpravy. Práce je zpracována přehledně a formálně správně bez větších připomínek. Literatura byla během řešení používána a byla citována.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Jana, Toulová

Navrhovaná známka

eVSKP id 67018