ŘIČÁNKOVÁ, V. Využití obrazové analýzy při hodnocení degradace niklových superslitin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Němec, Karel

Předkládaná práce se zabývá problematikou vlivu tepelné a tepelně-napěťové expozice na strukturu niklových superslitin, což je téma stále aktuální. Při zpracovávání zadaného tématu studentka pracovala samostatně a aktivně. Autorka se sice zcela nevyvarovala drobných nedostatků, jako jsou občasné překlepy a pravopisné chyby, ale ty hodnotu práce zásadně nesnižují. Předložená práce svým rozsahem odpovídá požadavkům kladeným na tento typ prací a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Juliš, Martin

Předložená práce je zpracována v rozsahu 65 stran, přičemž je rozčleněna do 3 hlavních částí. V úvodní teoretické části jsou na 33 stranách přehledně a v dostatečné míře shrnuty současné obecné poznatky o niklových superslitinách a jejich mikrostruktuře potřebné pro úspěšné zvládnutí vytčených cílů práce. V následující experimentální části je popsán použitý materiál a metodika experimentů. Kapitola 4. uvádí přehled použitých experimentálních metod a zkušebních vzorků a je doplněna o potřebná schémata a obrázky. Shrnutí výsledků, jejich diskuse a z nich vyplývající logické závěry jsou zpracovány v kapitolách 5. až 7. Celkově experimentální část diplomové práce čítá 24 stran textu s průběžně řazenými obrázky a tabulkami. K provedení diplomové práce mám několik poznámek: • U citace [2] není jasné, o jaký zdroj se jedná. • Citace [6, 11, 15] (Přednášky z předmětu…) uvedené např. na str. 12, 27 a 34, jsou těžko zpětně dohledatelné, zda-li vůbec a nemohou být proto uvedeny v seznamu citací na konci práce. • Na str.31 u obr.28 není jasné, o jakou binární soustavu se jedná. • Na str.43 kap.4.3.3 ve druhém odstavci je uvedeno, že naprahování snímku vede k získání binárního obrazu. Toto není vhodná formulace, neboť naprahování slouží k tomu, aby software věděl s jakými vybranými oblastmi snímku (na základě barevných odstínů) má dále pracovat. • Na str.46 je chybný popis obr. 38a – na snímku nevidím žádné řediny ani mikrostaženiny jak je uvedeno v textu. • U obr.38b, 39b by bylo lepší použít větší měřítko – na snímku nejsou zřetelně vidět popisované skutečnosti. Obr.39c není v textu komentován. • V kap.5.4.1 na str.57 je chybný odkaz na tab.14 a 15 (má být označeno tab.11 a 12). Dále pak na str.59 je chybný odkaz na tab.16 (správně má být tab.13). • V diskusi výsledků chybí jakékoliv srovnání s výsledky uvedenými v literatuře. Elektronická verze diplomové práce je shodná s tištěnou verzí a proto pro ní platí vše výše uvedené. Závěrem lze konstatovat, že diplomantka zvládla danou problematiku a předložená diplomová práce i přes výše uvedené drobné formální nedostatky svým rozsahem odpovídá požadavkům kladeným na tento typ prací a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 9774